Posts Tagged ‘rammeplan’

Barnehagemonitor 2015

10. mars 2016

bhgmonitor2015_litenBarnehagemonitor 2015 ble lansert i går. Monitoren er en kartlegging av pedagogiske ledere og assistenters tilgang, kompetanse og holdninger til bruk av digitale verktøy i barnehagen.

De mest sentrale funnen sammenlignet med kartleggingen fra 2013 er:

  • andelen som sier de har nettbrett er mer enn doblet
  • det er fortsatt et stort kompetansebehov
  • rammebetingelsene for å kunne bruke verktøyene i det pedagogiske arbeidet ser i større grad ut til å være på plass
  • det er uenighet om verktøyenes rolle i det pedagogiske arbeidet.

Barnehagemonitor 2015 kan lastes ned her.

14 filmer om barnehagelivet

31. august 2015

14filmerUtdanningsdirektoratet har publisert 14 filmsnutter på cirka 3 minutter hver. Til hver film finner du refleksjonsspørsmål. Refleksjonsspørsmålene skal bidra til å knytte innhold i filmen til den enkelte barnehages praksis. Noen av filmene har også utdypende artikler og henvisning til ressurser.

Formålet er å gi de ansatte i barnehagen et kunnskapsgrunnlag og gode eksempler som utgangspunkt for kollegial refleksjon, veiledning og utviklingsarbeid. Flmene inneholder både opptak fra barnehagehverdagen og intervju med fagpersoner innenfor de ulike temaene.

(Bildet er hentet fra Utdanningsdirektoratets oppslag).

 

 

Ny rammeplan først i 2017

28. august 2015

rp-2017Prosessen med ny rammeplan er enda en gang utsatt, Nå er planen at revidert rammeplan blir innført høsten 2017. En stortingsmelding om kvalitet i barnehagen skal legges fram  våren 2016. Den vil danne grunnlag for revideringen av rammeplanen.

Utdanningsdirektoratet skriver: «Kunnskapsdepartementet har tidlegare vedteke å utsetje revideringa av rammeplanen for barnehagen for å samkøyre arbeidet med ein gjennomgang av barnehagelova. No har regjeringa bestemt at det skal lagast ei stortingsmelding om kvalitet i barnehagen. Meldinga vil gje grunnlag for revidering av Rammeplanen for barnehagens innhald og oppgåver, og revidert rammeplan skal etter planen gjelde frå hausten 2017. »

Les mer her.

Ny stortingsmelding om barnehagen, når kommer rammeplanen da?

10. juni 2015

regjeringenRegjeringen melder at det skal legges fram en ny stortingsmelding om barnehagen våren 2016.   Kunnskapsminister Torbjørn Røe Isaksen vil sette lys på kvalitet og innhold. «Meldinga skal sjå nærare på korleis barnehagane arbeider med barn si læring, utvikling og språk. Den skal også sjå på korleis vi kan sikre best mogeleg overgang mellom barnehage og skole, og korleis barnehagane best kan identifisere og følgje opp barn som treng ekstra merksemd og hjelp», står det.

Nå lurer jeg på når rammeplanen kommer? Det var jo den som skulle komme i 2016.

Og vinneren ble……

11. februar 2015

I fjor utlyste Senter for IKT i utdanningen for første gang konkurransen om den Digitale barnehageprisen 2015. Hensiken var å trekke frem og vise gode eksempler på pedagogisk bruk av IKT i barnehagene for å inspirere til kreative læringsopplegg og aktiviteter. gullsmokkenOg vinneren ble Kleppe friluftsbarnehage i Klepp kommune med animasjonsfilmen Rockestjernekonsert med Rockevennegjengen. Filmprosjektet ble gjennomført av 5-6-årsgruppa vinteren 2014, og du kan se filmen og lese prosjekbeskrivelsen på nettsiden til barnehagen.

Premien er 10 000,- kr til fritt innkjøp av digitalt utstyr til barnehagen. Dessuten er prosjektlederne Elin Rikkers og Grethe Wiik, og inspirator Marianne Undheim, snart på vei til Bergen der de i morgen (torsdag 12. februar) skal  presentere prosjektet på Barnehagekonferansen.

Pedagogikk med digitale verktøy

8. januar 2015

rammeplanMonica Hartviksdatter Jenssen er rådgiver ved IKT-senteret. Mer pedagogikk med digitale verktøy i barnehagen handler om å styrke og fornye det pedagogiske arbeidet og forankre det i rammeplanen for barnehagen. Du kan høre mer om dette på Barnehagekonferansen i Bergen 12. februar 2015

Prøv selv, finn en «skatt»!

30. desember 2014

geocachGeocaching er en aktivitet som kan sammenlignes med orientering. I stedet for kart og kompass, bruker man en GPS eller en geocachingsapp på smarttelefonen eller iPaden for å finne «cacher» (uttales kæsjer på norsk) eller «poster» som er plassert ute i naturen og i urbane omgivelser. Det kan for eksempel være en beholder med småleker og andre bytteting. Da kan man kombinere turer i skog og mark eller i byen med å spennende opplevelser.

Høres det gøy ut? Ta en tur til Bergen 12. februar 2015 og bli med på arbeidseminaret Geocaching som aktivitet i barnehagen med Paal Christian Bjønnes fra Sentrum barnehage i  Klæbu kommune. Og du får prøv selv! Da er det en fordel, men ikke et krav, at du på forhånd har lastet ned en app for geocaching, og registrert deg på geocaching.com, noe som er helt gratis.

 

Øke kompetansen

5. desember 2013

roe isaksenI følge Dagsavisen 22. november vil kunnskapsministeren bruke 170 millioner i 2014 for å øke kompetansen for alle ansatte i barnehagene. Det er 50 millioner mer enn i fjor. La oss håpe at det blir plass til digital komepetansesatsing innenfor alle de prioriteret satsingsområdene også.  Ikkeminst når vi ser på signalene i første utkast til ny rammeplan for barnehagen. Økt digital kompetanse hos alle ansatte vil bidra  å videreutvikle og styrke barnehagen, både som pedagogisk institusjon og som lærende organisasjon.

Ny rammeplan – første utkast

25. november 2013

Gruppa som er satt til å revidere barnehagens rammeplan har kommet med første utkast2utkast til kapittel 1 og 2. Revideringen  er en åpen prosess og  utkastet ligger på Utdanningsdirektoratets sider. Teksten/e skal gjennom mange runder  før gruppa leverer det endelige forslaget sitt, og det er mulig for alle og enhver å kommentere utkastet.

Det er gledelig at utkastet på side 7 omtaler ulike medier og teknologi: «Barnehagen skal arbeide for å demme opp mot fremtidige sosiale skiller ved å sørge for at bruk av ulike medier og medieteknologi inngår i barnehagens daglige liv. Barnehagen kan utvide barns aktiviteter ved å kombinere analoge og digitale ressurser. I arbeidet med barns skapende prosesser, utforskning og læring kan passende programvare være et supplement til annet verktøy og materiell. Medier bør inngå som ledd i informasjons- og kunnskapssøk som følge av barns nysgjerrighet, for å utvikle temaarbeid, og som forberedelse og etterarbeid til utflukter og prosjekter. Medier kan også brukes som inspirasjon for bygge- og kunstmodeller, dans, musikk og bevegelse. Gjennom barnehagens praksis bør alle barn få ta del i lesing av multimodale tekster, arbeide med tredimensjonale former og lære berøringsteknologi. Skriving inngår i barnehagens praksis og barn må få prøve dette på papir og tastatur. Barn skal erfare interaktiv bruk av digitale medier. Det kan være for å kommunisere med familien og styrke bånd til venner. Både nærhet, lokal og global tilhørighet kan styrkes ved å kommunisere med en vennskapsbarnehage et annet sted, eller med et barn som av ulike grunner ikke kan være i barnehagen over en periode. Barnehagen må innarbeide gode sikkerhetsrutiner for å kunne takle digitale risikosituasjoner.»

Utdanningsdirektoratet vil publisere rammeplangruppas andre utkast 22. januar 2014 og deres endelig utkast 21. februar 2014. Deretter bearbeider direktoratet utkastet og sender det på høring våren 2014. Revidert rammeplan fastsettes av Kunnskapsdepartementet 1. januar 2015. 

Barnehagen har digitale verktøy, men mangler en pedagogisk visjon.

23. november 2013

annaklerfeltFinnes: Digitala verktyg för små barn. Sökes: En pedagogisk vision er skrevet av Anna Klerfelt i ‘Pedagogiska magasinet’. Tittelen skulle jeg gjerne ha funnet på selv, for den beskriver godt den digitale situasjonen i barnehagene i Norge også. Barnehagene har noen digitale verktøy, men mangel på pedagogiske visjoner knyttet til bruken av dem, fører til at mange barnehager går i ring og repeterer digitale aktiviteter i stedet for å komme  videre.

I artikkelen viser Klerfelt til det europeiske forskningsprogrammet Steps som blant annet har vist at bruk av IKT har betydning for barns læring på flere områder, og at bruk av IKT har en positiv innvirkning på barns deltakelse, motivasjon og engasjement. En vanlig innvending, som jeg også møter i Norge, er at personalet mangler tid for å sette seg ned med hvert enkelt barn. Klerfelts feltstudier i svenske barnehager viser at det finnes gode muligheter for å arbeidet samlet med hele barnegruppen, og gir  flere eksempler på det. For at pedagogene skal kunne arbeide med IKT måtte barnehagene gjøre omfattende endringer. Når noe nytt kommer til, må noe annet bort. Endringer krever at eier, ledelse og personalet tar noen valg.  Det er nødvendig å gjøre slike vurderinger for å gi plass til nye og andre kunnskaper enn de kunnskapene barn trengte for flere tiår tilbake, skriver Klerfelt.

IKT må være integrert i et pedagogisk innholdet for å kunne bidra til pedagogisk fornyelse. Og det er det sjelden i Sverige, slår Klerfelt fast. Og sånn er det også i Norge, tror jeg. Step-studien peker på én viktig årsak til at barnehagepersonalet ikke bruker IKT i større grad: det mangler en pedagogisk visjon. Ikke bare hos dem som jobber i barnehagen, men også å det utdanningspolitiske nivået. Steps-studien anbefaler beslutningstakere å utvikle den pedagogiske visjonen, forbedre etter- og videreutdanning og  sikre  at alle har lik tilgang til utstyr og digitale læreressurser.

Dette er jo ikke noe nytt for oss som har holdt på en stund, men har norske beslutningstakere fått dette med seg? Nå, med revisjonen av barnehagens rammeplan og innføring av ny banehagelærerutdanning, er tiden overmoden for å ta slike forhold på alvor l i Norge også, spør du meg.


%d bloggere liker dette: