Posts Tagged ‘kvalitet’

Heder og ære for IKT-arbeid i barnehagen

8. mai 2013

nkul_litenCathrine Darre mottok nettopp Gullepleprisen for sitt arbeid med IKT i Myrertoppen barnehage. Og jeg har mottatt Hedersprisen for mitt langvarige arbeid med pedagogisk bruk av IKT i barnehagen. Det er første gang prisene går til barnehagefolk.

Prisene er opprettet for å belønne pedagoger som har utnyttet IKT i læring på en god måte, og over tid. Det er Norsk Pedagogisk Dataforening som har opprettet prisen som hvert år deles ut på NKUL (se oppslaget på bloggen 16. desember).

Hva skjer ellers på NKUL?

6. mai 2013

nkul_litenNKUL har sin egen nettavis. Hvis du vite om andre tinge som skjer på NKUL enn de jeg referer, så følg med på NKULposten: nkulposten.nkul.no

IKT som tema skal vurderes, – igjen.

3. april 2013

fremtidens barnehageFredag 22. mars la Kristin Halvorsen frem stortingsmeldingen om “Framtidens barnehage” som skal vise vei for videre utvikling av barnehagene. Meldingen har ikke akkurat fått stor applaus. Se for eksempel UtdanningsforbundetBarnehagske betraktninger og Aftenposten.

Heller ikke vi som er opptatt av medier, småbarn og digital kompetanse jubler. Betydningen av digital kompetanse har økt de siste årene, og det er et stort behov for kompetanse i IKT-arbeid i barnehagen, leser jeg på s 75. Det blir vist til IKT-senterets oppgaver (s 75 og 76) som blant annet består i å bidra til at barnehagene kan bruke digitale verktøy på en kreativ og sikker måte i arbeidet med omsorg og lek, læring og danning. Og senteret skal initierer og videreformidler forskning og kunnskap om IKT i lek, utforskning, danning og læring for barnehagene, og informere   om personvern og sikker bruk av digitale verktøy. Dessuten skal konferanser og tilpassede nettressurser bidra til å øke interesse og kunnskap om IKT i barnehagen.

Det skal nedsettes en egen rammeplangruppe som skal komme med forslag til revidert rammeplan, og IKT vil være et tema som vil bli vurdert.

Men hva er det egentlig som skal VURDERES?  Allerede i Rammeplan for barnehagen (1995) ble data omtalt som et fenomen som barnehagen måtte ta på alvor. I forarbeidene til nåværende rammeplan ble IKT omtalt. Rapporten Klar, ferdig, gå! Tyngre satsing på de små! (Søbstad ofl. 2005) pekte på at bruk av IKT kunne bidra til å styrke kvaliteten i barnehagen., og at digitale kamera og videokamera var nyttige og interessante for å dokumentere barns lek og læring. I Forslag til revidert rammeplan for barnehagen (Moser ofl. 2005) ble omtalte IKT som en selvfølgelig del av aktiviteter og tema i en framtidsrettet barnehage, og fikk sitt eget underkapittel i forslaget.

Dagens Rammeplan for barnehagens innhold og oppgaver  omtaler IKT, men er etter min mening preget av en snever forståelse av hvordan IKT kan være til nytte i det pedagogiske arbeidet. Den kunnskap og erfaring vi hadde på den tiden kom til uttrykk gjennom temaheftet om IKT i  barnehagen. Mye er skjedd siden da og den digitale utviklngen i samfunnet farer videre.

I et innlegg her på bloggen 5. februar lurte jeg på om jeg bekymrere meg unødvendig for om KD hadde oppfatter behovet for digital kompetanse i barnehagesektoren. Nei, det gjorde jeg altså ikke. Det er stort behov for digitale kompetanse i barnehagen. Likevel inneholder heller ikke denne meldingen tydelige signaler om  om at den digitale kompetansen i barnehagen må styrkes slik at barna kan få et utbytterikt møte med den digitale verden.

Eget barnehageprogram på NKUL

12. mars 2013

nkul

Jeg minner om at NKUL i år har eget program for barnehagerog at det ellers er mye interessant å se og høre. Barnehager har begynt å melde seg på.

Invitasjonen er sendt  i posten til barnehagene, så lederen din sitter kanskje på den?

Barns trivsel og medvirkning i barnehagen

24. august 2012

Barnehagebarn trives godt, men foreldrene tror de trives bedre enn det barna selv forteller. Dette viser en ny studie som undersøker trivsel og medvirkning i norske barnehager. Studien er laget av NTNU samfunnsforskning på oppdrag fra Utdanningsdirektoratet og spør barna direkte om dere egen oppfatning av trivsel og medvirkning i barnehagen.

41 prosent av barna er i hovedsak glade og fornøyde når de er i barnehagen. 49 prosent er «sånn midt i mellom». Ti prosent av barna forteller at de er sure og lei seg i barnehagen. Selv om studien ikke går dypt inn i problematikken rundt mobbing, er det likevel verdt å merke seg at omkring 12 prosent av barna sier at de ofte blir plaget av andre barn når de er i barnehagen.

De fleste barn opplever å ha medvirkning i en del av det som foregår i inne- og utetiden i barnehagehverdagen. Foreldrene er stort sett fornøyd med barnets mulighet til medvirkning og det er ingen variasjon i dette etter barns kjønn, alder, minoritetsbakgrunn, eller spesielle behov. Forskerne avdekker likevel at det er en stor andel barn, foreldre og ansatte som vurderer at barna ikke blir hørt eller tatt hensyn til når de voksne planlegger aktiviteter som samlingsstunder og turer.

Rapporten kan lastes ned her.

Semesterets siste oppdrag

30. mai 2012

Så er semesterets siste oppdrag over.  Cirka 80 barnehageansatte var samlet i Mo i Rana til en fagdag om IKT. Halve dagen hadde jeg til rådighet, mens resten av dagen ble fordelt mellom disse:
Helle Jacobsen fra IKT-senteret presenterte Superetterforskerne, pedagogiske aktiviteter med digitale verkøty og hoveddata fra foreldreundersøkelsen. Fullversjnen kommer i slutten av juni.

Barnevakten fortalte om eldre barn og unges liv og erfaringer på nettet. Nyttig  vite hvilken verden barnehagebarna vil møte, og kanskje hva egne barn driver med. Men når Barnevakten skal snakker for barnehagefolk, og hvis de vil at vi skal ta dem på alvor, bør de i det minste hoste opp nyerer ting enn barnehageprosjekt fra 2001.

Kirketunet barnehage, som holder i Mo i Rana, fortalt om sin vei inn i den digitale verden. De sier: finn tid til kompetanseutvikling, få alle med, tenk langssiktig mht til investering av utstyr. Personalet fortalte om Havmannprosjekt (Se Havmannskulpturen)  med 3-åring og påskeprosjektet med de aller yngste barn. Og et morsomt prosjekt der ungene tegnet portretter av seg selv med forskjellige verktøy. Stor innsats og mange som fikk god mestringsfølelse gjennom disse arbeidene. Du kan følge Kirketunet på Facebook også.

Interaktiv Norge hadde utstilling og presentasjon av Smart tavle og Smart Board  og lokalbedriften Haaland as viste IT-løsninger for barnehagen.

I siste liten

6. februar 2012


Ca 100 deltakere på Klikk der! i Bergen på fredag 10. februar. Selv om det er i siste liten, rekker du å melde deg på. Mer info på Utdanningskonferansens sider. Konferansen arrangeres også i Oslo 16. mars og i Ålesund 19. april

Et bevisst og kompetent personale

27. januar 2012

I barnehagen er bilder aktivt brukt både pedagogisk og i andre sammenhenger. Personalet bruker bilder til å dokumentere situasjoner, utvikling og prosesser. I tillegg brukes bilder ofte som veggdekor og for å vise glimt fra hverdagen på nettsidene. På de aller fleste bildene er barna i barnehagen motivet. Med den stadig økende bruken av bilder i barnehagen øker også behovet for et bevisst og kompetent personale. Det er viktig at disse vet hva slags bilder som kan publiseres på nett og hvilke bilder som i stedet bør slettes.

Les mer om hva Anja Gåsland skriver om Barnehagebilder på nett på IKT-senterets sider.

Tre Klikk der!-konferanser på plass

25. januar 2012


Nå er program og påmelding klare for Klikk der! – konferansene  i Bergen, Oslo og Ålesund.

Du kan også se her.

Klikk der! i Ålesund

23. januar 2012

Program og påmelding til Klikk der! i Ålesund 19. april er klart, og du finner info her.

Klikk der! arrangeres også i Bergen 10. februar og i Oslo 16. mars.


%d bloggere like this: