Posts Tagged ‘IKT-senteret’

BarnehageMonitor 2013

15. desember 2013

BhgMonitor2013Den 10. desember ble BarnehageMonitor 2013 lansert. Barnehagemonitor 2013 er IKT-senterets første kartlegging av den digitale tilstanden i barnehagen. Planen er å gjennomføre tilsvarende undersøkelser hvert annet år.  Monitoren er viktig for de er et innspill til KDs utvikling av policy.

Over tusen barnehageansatte i 500 barnehager har besvart undersøkelsen, og hele 9 av 10 mener IKT har en positiv effekt. Hovedfokuset er den praktiske bruken av IKT, men også utstyrsomfang og kompetanseopplæring er undersøkt. Siden det er få menn som har deltatt i undersøkelsen, kan den ikke si noe om bruk av IKT og kjønn.

Undersøkelsen forteller at:
–       barnas nysgjerrighet og interesse er den viktigste drivkraften for å ta i bruk IKT (Personalet skal jo ta utgangspunkt i barnas nysgjerrighet, interesser og forutsetninger i det pedagogiske arbeidet).
–       de ansatte vil lære mer om pedagogisk bruk (Det samstemmer godt med tidligere undersøkelser om bruk av IKT i barnehagen, og av Gotvasslis undersøkelse kompetansebehov i barnehagen fra 2012)
–       IKT brukes mye til informasjonsinnhenting og til underholdning (Det er nødvendig å se nærmere på hvordan vi kan styrke den digitale kompetansene i barnehagen slik at bruk av IKT får et tydeligere pedagogisk fokus)
–       Rammeplanen er viktig for å legitimere bruken (Spennende å se hvordan den nye rammeplanen kommer til å se ut. Her er første utkast).

Nettbrettet er på full fart inn i barnehagen. Positivt, men det krever kompetanse for at nettbrettet skal brukes til mer enn underholdning.

Program for Monitorlansering

28. november 2013

monitor
Lær mer om den digitale tilstanden i barnehagene 10. desember kl 0830-1115 på Litteraturhuset i Oslo . Her er program og påmelding for lanseringen av BarnehageMonitor 2013. Og det er helt gratis!

Invitasjon til seminar om IKT, norsk og matte i barnehagen

28. oktober 2013

IKT-senteret ikonHvordan kan barnehagen utforske fagområdene ved hjelp av IKT? Lurer du på det kan du melde deg på seminaret Norsk + matte = barnehage? Det er IKT-senterete som ønsker velkommen til et seminar hvor om ulike måter barnehager bruker digitale verktøy i språkstimulering og i innlæring av matematiske begreper.

Tid: 09.00-13.00 26. november 2013
Sted: Fridtjof Nansens plass 7, 6.etasje, Oslo
Pris: Gratis
Påmelding: Send epost til kbr@iktsenteret.no  (skriv «påmelding » i emnefeltet)
Frist for påmelding: 15.november 2013. Skriv navn på deltagerne og arbeidsted.

Program og mer om seminaret finner du her.

Konferanse: Læring for framtida

1. oktober 2013

barnehage larerutdanningSenter for IKT i utdanningen arrangerer, sammen med Senter for fremragende utdanning, den nasjonal konferanse Læring for framtida 22. – 23. oktober i Oslo

Digitalisering av utdanning er i ferd med å endre lek, læring og undervisning fra barnehage til høyere utdanning. Arrangørene ønsker å skape en møteplass for dem som er opptatt av å forstå og påvirke sammenhengen mellom IKT og utdanning, sier Trond Ingebretsen som er direktør IKT-senteret.

Høres spennende ut! Men når jeg sjekker programmet er det imidlertid ikke mye plass for barnehagen. Ingen av de 10 plenumsforeleserne ser ut til å ha barnehagen eller barnehagelærerutdanningen som sin faglige plattform. I én blir nok barnehagen nevnt (Den digitale tilstand fra barnehage til lærerutdanning. Ferske tall fra Monitor 2013),  og i en annen bør barnehage nevnes  (Hvordan få til et nasjonalt løft for IKT i utdanningen?).

Barnehage/grunnskole er én parallell. Skole-/barnehageeier/leder en annen. Selv om overskriftene på flere innlegg har med ordet barnehage, er det en stor overvekt av skoleforelesere og  skolestoff. Hvis konferansen ikke er ment å favne barnehagen, hvorfor profilere barnehage i konferanselogoen? Og hvis konferansen er ment å rette seg mot barnehagen, hvem er egentlig barnehagemålgruppe?

Hittil har programmet også manglet informasjon om foreleserne og hvilken institusjon de representerer (Var litt kjapp her. Det finnes under hver enkelt foreleser). Og det har manglet ingress om hva foreleserne har tenkt å ta for seg i forelesningen sin. Det siste er kommet på plass for noen av forlesningen.

For noen år siden ble det færre lærere som meldte seg til de stor IKT-konferansene, og da dukket barnehagen opp som målgruppe: ”konferansen retter seg mot skole og barnehage”. I programmet fikk barnehagen en parallellforelesning, kanskje to, mens det flommet over at plenum- og parallellforelesninger rettet mot skolen. Skuffende ser det ut til at IKT-senteret denne gangen har fulgt samme spor, og så langt er det lite fremragende arbeid å spore her sett med barnehagefaglige øyne.

Veileder om informasjonssikkerhet i barnehagen

26. september 2013

informasjonssikkerhetIKT-senteret har utgitt  Informasjonssikkerhet i barnehagen. En veileder i håndtering av personopplysninger og viktig informasjon. Veilederen inneholder en rekke eksempler på hendelser som kan føre til brudd på informasjonssikkerheten, og inkluderer sikkerhetstiltak som kan iverksettes for å unngå dette.

Håndtering av personopplysninger skjer blant annet ved bruk av digitale verktøy og digitalt utstyr, eksempelvis administrative systemer, e-post, internett og hjemmesider, bærbare og stasjonære datamaskiner og minnepinner. Kvalitative intervju med styrere og pedagogiske ledere om informasjonssikkerhet, og en kvantitativ undersøkelse om informasjonssikkerhet i norske barnehager, danner utgangspunktet for veilederen.

Målet med veilederen er å hjelpe ledere og ansatte i barnehager til å oppfylle sine lovpålagte plikter med hensyn til sikring av personopplysninger og å øke bevisstgjøringen rundt viktigheten av god informasjonssikkerhet. Gjennom økt forståelse og bedre kunnskap om dette vil man kunne unngå krenkelser av personvernet til ansatte, barn og foreldre. I tillegg vil det sikre at viktig informasjon i barnehagen blir håndtert på en sikker måte.

Veilederen tar opp følgende tema:

 • muntlig dialog
 • e-post
 • tekstmeldinger
 • arkivskap
 • elektronisk lagring
 • minnepinner
 • fjernarbeidsløsninger
 • foto og video
 • hjemmesider
 • sosiale medier
 • skytjenester.

Veilederen bør også være interessant for barnehagelærerutdanningene rundt om i landet.

Gratis: frokostseminar om barnehager og sosiale medier

25. september 2013

IKT-senteret ikonSom en del av satsningen mot barnehagene og barnehagelærerutdanningen ønsker IKT-senteret  velkommen til en temafrokost hvor vi vil presentere ulike måter barnehager bruker sosiale medier på, og tips til å komme i gang.

Stadig flere barnehager bruker nett og sosiale medier i sin hverdag. Men hva gjør de, og hvordan kan barnehagens nettbruk styrke det pedagogiske tilbudet?

Barnehager er på Youtube, oppretter egne Facebookgrupper, publiserer informasjon på nettsider eller blogger aktivt. Hvilke rettigheter har barn, både når det gjelder beskyttelse og krav på informasjon?

Med stadig flere verktøy tilgjengelig for å synliggjøre pedagogisk virksomhet, eksponerer barnehagene seg på nye måter. Rammeplanen belyser at digitale verktøy bør tas i bruk, men hvilke fallgruver må man være oppmerksom på ved de nye mulighetene for samarbeid og informasjon?

Disse bidrar: 

 • Sara Eline Grønvold, jurist og har skrevet masteroppgave om barns personvern:
  • innlegg om blant annet barns rett til å bestemme over eget digitalt liv.
 • Cathrine Fragell Darre, barnehagelærer på nett:
  • innlegg om hvordan man kan bruke blogg som pedagogisk verktøy.
 • Cecilie Staude, BI-lærer og Svein Tore Marthinsen, statsviter, begge forfattere av bokenSosial kommunikasjon:
  • innlegg om hvilken nytte barnehagen kan ha av sosiale medier og hvilke utfordringer barnehagen kan stå ovenfor.
 • I tillegg får vi høre erfaringer fra barnehager som selv bruker nett og sosiale medier i sin virksomhet.

Det er begrenset antall plasser, så her gjelder «første mann til mølla»-prinsippet!
Fullstendig program kommer snart!


Når: 15. oktober 2013, Kl 08.00 – 12.00
Hvor: Fritjof Nansens plass 7, 6. etasje, Oslo.
Påmelding: Sendes til:  eds@iktsenteret.no 
og skriv «Påmelding» i emnefeltet
Frist: 5. oktober 2013

Minner om workshop om digital kompetanse i barnehagelærerutdanningen

20. august 2013

thea_forstorrglass_liteHva: Workshop om profesjonsfaglig digital kompetanse i ny barnehagelærerutdanning.

Hvor: Senter for IKT i utdanningen, Fritjof Nansens plass 7, 6. etasje, Oslo.

Når: 26. september fra 10:00 til 16:00.

Pris: Deltakelse i workshopen er kostnadsfri, men deltakerne bekoster i utgangspunktet selv reise og opphold.

Les mer her.

Påmelding (og spørsmål) sendes til BLUnett@iktsenteret.no før 31 august.

Publisert på barnehagebloggen første gang 27. juni 2013.

Barnehagens ansatte KAN arbeide med digitale verktøy

16. august 2013

KD_kompetanseplan_2013Kunnskapsdepartementet  har lansert sin nye kompetanse- og  rekrutteringsplan. Denne  gangen heter den Kompetanse for framtidens barnehage Strategi for kompetanse og rekruttering 2014-2020. Kompetansestrategiene skal alle ansatte i barnehagen mulighet til å øke sin kompetanse og den angir ulike aktørers roller og ansvar.

Fire tematiske satsingsområder skal gi en overordnet føring og en retning for barnehagenes arbeid med kompetanseutvikling, samtidig som det skal være rom for lokale behov og tilpassninger. Satsningsområdene er :

 • pedagogisk ledelse – barnehagen som lærende organisasjon
 • danning og kulturelt mangfold
 • et godt språkmiljø for alle barn
 • barn med særskilte behov.

Det understrekes at barnehagen skal være en lærende organisasjon der det foregår refleksjons- og læringsprosesser. ”Et kjennetegn ved en lærende organisasjon er at alle ansatte er engasjert i å skape og dele kunnskap om hvordan de best kan nå organisasjonens mål. I slike organisasjoner stimuleres de ansatte til å se ting på nye måter og kontinuerlig utforske hvordan man kan lære sammen”, heter det i planen.

Ett av områdene som barnehagens ansatte kan arbeid med er BRUK AV DIGITALE VERKTØY! Dette er vel første gang begrepet digitale verktøy er nevnt i en kompetanseplan, så det må vi se på som et fremskritt. Småbarn vokser jo opp i et helt annet medielandskap nå enn bare for noen få år siden. De forholder seg til medier på annen måte enn tidligere generasjoner gjorde, og gjør.  Økt bruk setter nye krav til barnehageansatte og øker behovet for å forstå mer om hvilke fordeler og ulemper teknologien byr på. Derfor må barnehagen prøve ut og evaluere, ikke vente til den utopiske dagen da vi har svar på utdaterte spørsmål.

Det er Senter for IKT i utdanningen som har rollen som initiativtaker, koordinator og informasjonsformidler når det gjelder integrering og bruk av IKT i lek, danning og læring i barnehagen, og i barnehagelærerutdanningen.

Workshop om profesjonsfaglig digital kompetanse i barnehagelærerutdanning

27. juni 2013

thea_forstorrglassEn av utfordringene profesjonsutdannerne står over for når den nye rammplanen for barnehagelærerutdanningen skal tas i bruk, er å gi plass til de digitale verktøyene. Nå ønsker IKT-senteret å kartlegge kunnskap, behov og utfordringer ved høgskolene når de skal gi studenter erfaring med digitale verktøy i profesjonssammenheng.

IKT-senteret ønsker også å lokalisere de første deltakere i et nettverk der hensikten er å konkretisere profesjonsfaglig digital kompetanse, utvikle studietilbud og å tilrettelegge for erfaringsutveksling og kompetansebygging i fagmiljøene.

Som en del av kartleggingsarbeidet i forprosjektet, og som en start på nettverksbyggingen, arrangerer IKT-senteret en workshop 26. september fra 10:00 til 16:00. Deltakelse i workshopen er kostnadsfri, men deltakerne bekoster i utgangspunktet selv reise og opphold. Og påmeldingsfristen er 31. august.

IKT-brille med ny aktivitet

26. juni 2013

iktbrille
IKT- brille hjelper barnehager med å knytter digital lek og utforskning sammen med fagområdene i rammeplanen. IKT-brille bidrar med digitale forslag til pedagogiske aktiviteter slik at og barnehager kan ta i bruk teknologi sammen med barna. Nå har IKT-brille publisert en ny aktivitet «Fang detaljene». Se her!


%d bloggere like this: