Posts Tagged ‘barnehagelærerutdanning’

Barnehagens møte med en digital verden

10. desember 2014

norlandiaNina Knarvik er fagsjef i Norlandia Barnehagene. I Bergen 12. februar 2015 vil hun fortelle om pilotprosjekt «Digital praksis i barnehagen». Det har som målsetting  å implementere og utvikle bruk av digitale verktøy. Prosjektet har skapt begeistring, og etablerer ny og viktig kunnskap. Digitale verktøy blir benyttet aktivt som virkemiddel i pedagogisk arbeid, og gir spennende dimensjoner for dokumentasjon og kommunikasjon med foreldre.

En tur til Kina?

5. desember 2014

kinaBli med Klosteret barnehage i Bergen på en tur til Kina og ta en titt på bildeserien fra turen.

Eller DU kan ta en tur til Bergen 12. februar 2015 og høre hvordan Klosteret barnehage arbeider med Kunstfaglig prosjekt og digitalt arbeid med 1-3-åringene.

I valsetakt

4. desember 2014

puppanEstetiske innganger til læring og multimodale arbeidsmåter i valsetakt handler om hvordan tospråklige barns forståelse av barnelitteratur (en barnebok og en sang) kan støttes av estetisk aktivitet og berøringsteknologi som nettbrett og smarttelefon. Innlegget tar spesielt for seg det didaktiske arbeidet med Rasmus Roedes sang ”Firkløvervalsen” fra albumet «Puppan te pappa.»

Nina Engesnes, som forteller om prosjektet på Barnehagekonferansen i Bergen 12. februar 2015, er høgskolelektor ved Institutt for barnehagelærerutdanning på Høgskolen i Oslo og Akershus.

Gadd vite om det finnes en app for alt?

2. desember 2014

appKanskje får du svar på Barnehagekonferansen i Bergen 12. februar 2015. Filip Witzell vil i hvert fall gi eksempler på hvordan forskjellige applikasjoner dekker et vidt spekter av områder innenfor matematikk i barnehagen. Det blir satt av tid til utprøving og erfaringsutveksling.

Filip jobber i Regnbuen barnehage i Trondheimer, og er tilknyttet Matematikksenteret. Der er han med på å utvikle opplegg knyttet til matematiske app-er i barnehager og skoler

Har mediene ødelagt barndommen?

27. november 2014

børnslivoglegmedmedier forsidebillede

Eller er det andre mulige forklaringer på at barndommen ikke ligner på barndommen slik den var i de «gode, gamle dager»? I boka Børns liv og leg med medier (Dafolo forlag, Danmark) ser Stine Liv Johansen nærmer på hvordan barna praktisere livet og leken hjemme og i barnehagen, og hva mediene betyr i den sammenhengen. Uansett om vi synes medienes påvirkning er en god eller dårlig ting, kan vi ikke forstå barndommen slik den leves i dag uten å forholde oss til den innflytelse mediene har på barna, og på samfunnet.

Johansen belyser de aller yngste barnas møte med medier hjemme, og de erfaringene barna bringer med seg til barnehagen. Hun tar for seg hvordan teknologien bidrar til å skape nye og interessante muligheter, og utfordringer, i det pedagogiske arbeidet. Som i Norge er det mange danske barnehageansatte som synes det er vanskelig å følge med i den digitale utviklingen. Den digitale praksisen springer ofte ut fra personlig interesse, og den interessen barna viser, og få barnehager har en strategi for bruken av de digitale mediene. Ildsjelene får ikke alltid støtte fra lederne sine, og den kompetansen de utvikler blir i liten grad delt med andre. Kort sagt, det er mange paralleller mellom det som skjer i danske og norske barnehager.

Uansett, det er helt nødvendig at voksne interesserer seg for barnas liv og lek med mediene, selv om voksne synes dette er noe fremmed. Barnehageledere på ulike nivå må tørre å ta tydelige grep, og bidra til å finne ut hvordan de nye verktøyene kan skape nye muligheter og gi nye perspektiver i arbeidet med barna. Dette vil igjen krever at det blir satses på å øke barnehagelærerstudentenes digitale kompetanse, og at det satses på etter- og videreutdanning i digitale medier og pedagogikk for dem som jobber i barnehagene.

Johansen viser hvordan de mobile mediene som nettbrettet er en viktig del av barnas vennskapskultur, og til nyere forskning som spør om vi må utvikle et nytt begrepsapparat for å bli i stand til å forstå hvordan mediene griper inn i livene våre. Ikke minst er hun opptatt av hvilken betydning barna selv tillegger mediene. Det er et perspektiv som er underkommunisert i annen litteratur, og i forskningen. Børns liv og leg med medier bør leses, og diskuteres i barnehagene. Den bør berøre vårt syn og våre holdninger til bruken av de nye mediene.

Stine Liv Johansen er ph.d. i medievitenskap/universitetslektor ved Aarhus universitet, og har i mange år vært opptatt av barna bruk av medier.

Stine Liv kommer forresten på Barnehagekonferansen i Bergen i 2015. Der skal hun snakke om Plads til leg – med digitale medier. Om medier og leg i børnehaven.

Hvordan kan vi vite hva som er mulig…..?

25. november 2014

markusbHur kan vi veta vad som är möjligt om vi inte börjar med de yngsta barnen? spør Markus Bergenord på Barnehagekonferansen i Bergen 12. februar 2015. Magnus er digitalista på Katarina Västra Förskola i Stockholm og jobber Reggio Emilia inspirert. Som digitalista er han opptatt av forholdet mellom digitale verktøy, miljö og mennesker, og på hvordan man både kan ta vare på de 100 språkenes egenskaper samtidig som man arbeider med digitale verktøy.

 

Spennende om IKT i barnehagen

18. november 2014

bhgkonf15Barnehagekonferansen 2015 i Bergen har som tema Lekende, lærende og skapende prosesser med digitale verktøy i barnehagen. På programmet står fire plenmumsforeleseninger: Markus Bergenord fra Katrina Västra Förskola/Reggio Emilia Institutet i Stockholm, Nina Engesnes fra Høgskolen i Oslo og Akershus, Cathrine Fragell Darre fra Norlandiabarnehagene og Stine Liv Johansen fra Aarhus Universitet. I tillegg kan du velge mellom fem parallellforelesninger og mellom 5 ulike arbeidsseminar. Dette er kanskje den mest spennede barnehageIKT-konferansen i 2015?

Program og påmelding er lagt ut. Prisen er lavest hvis du melder deg på før 10. januar 2015.

Godt nytt digitalt barnehageår!

6. januar 2014

om 2013Året 2013 var et spennende barnehagedigitalt år på på flere måter. I desember kom tre interessante publikasjoner:

  • BarnehageMonitor 2013 som tar for seg den digitale tilstanden i barnehagen
  • Skifte kurs? som setter søkelyset på den digitale tilstanden i barnehagelærerutdaningene og
  • Barnehagefolk nr 4 kom med temanummeret  «Digital kompetanse – av eller på?».

Men det hadde skjedd mye før det:

– I januar tok  Utdanningskonferansen i Bergen opp IKT i barnehagen,  200 barnehagedeltakere var tilhørere, det følges opp med ny konferanse i år.

– I mars fikk vi den første doktorgraden som omhandler digitale medier i barnehagesammenheng (Jernes, 2013).

– I mai presenterte  konferansen NKUL i Trondheim for første gang et eget  barnehageprogram. og følger om med nytt barnehageprogram i år.

– I august startet barnehagelærerutdanningen etter ny rammeplan opp, en rammeplan som er tydligere enn tidligere på at studentene skal få erfaring med å bruke digitale verktøy i profesjonssamenheng.

– I august kom også KDs Strategi for kompetanse i fremtidens barnehage der det fremgår at kunnskap og ferdigheter i kreativ og kritisk bruk av digitale verktøy skal inngå i alle satsingsområder.

– I løpet av høsten arrangerte IKT-senteret workshop og seminar:

– I november kom også første utkast til ny rammeplan for barnehagen. Den skal gjelde fra 1. januar 2015. Der er det ikke lenger snakk om «bør». Nå skal alle barn «få anledning til bruke ulike teknologiske verktøy i barnehagen i meningsfulle sammenhenger», og «De eldste barna skal få erfaring med å være medieprodusenter.» Barna skal «møte varierende teknologi i et pedagogisk miljø som har erfaring og engasjement for bruk av ulike medier. De må få erfaring med å skape på egne premisser og få med å delta i kulturproduksjoner som skal deles med flere.» Det står mye mer om teknologi og medier også, så det er bare å gå i gang og forberede seg!

Skifte kurs?

17. desember 2013

skifte kursIKT-senteret lansert i går rapporten Skifte kurs? Den er et innspill til å øke bevisstheten om hvordan barnehagelærerutdanningene rundt om i landet kan sikrer at studentene har med seg profesjonsfaglig digital kompetanse ut i yrkeslivet. Rapporten er basert på erfaringene fra en workshopr for barnehagelærerutdannere i september 2013, innspill og diskusjoner på en blogg og en Facebookgruppe og intervju med noen sentrale aktører i utdanningen.

I rammeplanen og  de nasjonale retningslinjene for barnehagelærerutdanningen blir digital kompetansen nevnt i flere sammenhenger. Verken rammeplanen eller retningslinjene angir tydelig nok hva digital kompetanse innebærere og den enkelte høgskole kan definere dette selv Selv om lærerne har IKT- erfaringer fra privatliv og i mer studieadminstrative deler av  undervisningsarbeidet, skal det innsats til for å omsette slike kunnskapene inn i barnehagesammenhengen. Ikke minst er dette viktig når «Alle barn skal få anledning til bruke ulike teknologiske verktøy i barnehagen i meningsfulle sammenhenger» og at «De eldste barna skal få erfaring med å være medieprodusenter» som er noen eksempler på hvordan teknologi og behovet for digital kompetanse hos yrkesutøvere omtale i utkast til ny rammeplan for barnehagenSkifte kurs? er også et bidrag til det videre arbeidet med den.

Barnehagen har digitale verktøy, men mangler en pedagogisk visjon.

23. november 2013

annaklerfeltFinnes: Digitala verktyg för små barn. Sökes: En pedagogisk vision er skrevet av Anna Klerfelt i ‘Pedagogiska magasinet’. Tittelen skulle jeg gjerne ha funnet på selv, for den beskriver godt den digitale situasjonen i barnehagene i Norge også. Barnehagene har noen digitale verktøy, men mangel på pedagogiske visjoner knyttet til bruken av dem, fører til at mange barnehager går i ring og repeterer digitale aktiviteter i stedet for å komme  videre.

I artikkelen viser Klerfelt til det europeiske forskningsprogrammet Steps som blant annet har vist at bruk av IKT har betydning for barns læring på flere områder, og at bruk av IKT har en positiv innvirkning på barns deltakelse, motivasjon og engasjement. En vanlig innvending, som jeg også møter i Norge, er at personalet mangler tid for å sette seg ned med hvert enkelt barn. Klerfelts feltstudier i svenske barnehager viser at det finnes gode muligheter for å arbeidet samlet med hele barnegruppen, og gir  flere eksempler på det. For at pedagogene skal kunne arbeide med IKT måtte barnehagene gjøre omfattende endringer. Når noe nytt kommer til, må noe annet bort. Endringer krever at eier, ledelse og personalet tar noen valg.  Det er nødvendig å gjøre slike vurderinger for å gi plass til nye og andre kunnskaper enn de kunnskapene barn trengte for flere tiår tilbake, skriver Klerfelt.

IKT må være integrert i et pedagogisk innholdet for å kunne bidra til pedagogisk fornyelse. Og det er det sjelden i Sverige, slår Klerfelt fast. Og sånn er det også i Norge, tror jeg. Step-studien peker på én viktig årsak til at barnehagepersonalet ikke bruker IKT i større grad: det mangler en pedagogisk visjon. Ikke bare hos dem som jobber i barnehagen, men også å det utdanningspolitiske nivået. Steps-studien anbefaler beslutningstakere å utvikle den pedagogiske visjonen, forbedre etter- og videreutdanning og  sikre  at alle har lik tilgang til utstyr og digitale læreressurser.

Dette er jo ikke noe nytt for oss som har holdt på en stund, men har norske beslutningstakere fått dette med seg? Nå, med revisjonen av barnehagens rammeplan og innføring av ny banehagelærerutdanning, er tiden overmoden for å ta slike forhold på alvor l i Norge også, spør du meg.


%d bloggere like this: