Ny læreplan i Sverige

12. januar 2019

lfpo18I Sverige får barnehagen en ny læreplan/rammeplan 1. juli 2019. Der har digitaliseringen fått en tydelig plass.

Under temaet Kommunikation och skapande står det at ”Utbildningen ska också ge barnen förutsättningar att utveckla adekvat digital kompetens genom att ge dem möjlighet att utveckla en förståelse för den digitalisering de möter i vardagen. Barnen ska ges möjlighet att grundlägga ett kritiskt och ansvarsfullt förhållningssätt till digital teknik, för att de på sikt ska kunna se möjligheter och förstå risker samt kunna värdera information” (s. 9).

Det blir pekt på at den teknologi utviklingen går fort, og at hva som regnes som adekvat kompetanse vil endre seg over tid.

Barnehagene oppfordres til å bruke digitale verktøy i det pedagogiske arbeider for å utvikle læringsmiljøet som barna oppholder seg i.  Da øker barnas forutsetninger for å oppleve og lære ved hjelp av digitale verktøy. Dette er en kompetanse barne trenger, mener det svenske Skolverket.

Se også:
Pædagogisk læreplan for dagtilbudet (Danmark)
Rammeplan for barnehagen
Digital praksis i barnehagen (Udir)

Unge verdensborgere i en digital tid

9. januar 2019

unknownFor et par dager siden møtte jeg studenter ved OsloMet som akkurat hadde startet på Master i barnehagekunnskap. Studentene  hadde valgt studieretning Unge verdensborgere i en digital tid, og emnet det var satt søkelys på var Barnehagens digitale praksis. Møtet var til gjensidig inspirasjon.

Veldig positivt at det tilrettelegges for kompetanseutvikling på dette temaet, og at det også er lagt ut som et videreutdanningstilbud. Og lurer du på hva emnet inneholder, så ta en titt her så du er forberedt til neste utlysning: http://www.hioa.no/Studier-og-kurs/LU/Master/Enkeltemner-fra-master-i-barnehagekunnskap.

 

 

Så får vi håpe noe skjer

4. januar 2019

ekspertgruppe3Ekspertgruppen som har sett på barnehagelærerens rolle i framtiden la fram rapporten sin i desember. Etter å ha lest omtalen av teknologi/digital praksis i pedagogisk sammenheng, kjenner jeg på en viss bekymring. Teknologi/digital praksis blir, naturlig nok, omtalt under fagområdet natur, miljø og teknologi (s. 129-130) siden det er dette fagområdet teknologi/digital praksis er plassert i både i nåværende og tidligere rammeplaner (Barne-og familie-departementet, 1995; Kunnskaps-departementet; 2006; Kunnskaps-departementet, 2017). 

Ekspertgruppa skriver at «Tilgangen til digitale plattformer og visuelle teknikker skaper nye vilkår for barnehagen som læringsarena» (s. 129) og viser til ti studier som omhandler barnehagelærerens arbeid med digitale verktøy. «Dataspill er både en frileksaktivitet og en organisert aktivitet, men det er liten forskjell på hvordan aktivitetene gjennomføres. Spillene regnes som en pedagogisk aktivitet når barnehagelærerne er til stede og deltar» (s. 130), skriver ekspertgruppen som en oppsummering av de ti studiene. 

Ok, men i barnehagen går verden videre og der skaffer personalet andre verktøy med andre muligheter. Barnehagemonitorene (Senter for IKT i utdanningen, 2013 og 2015), som forøvrig ikke er nevnt i rapporten, viste for eksempel at andelen som hadde nettbrett i 2015 var mer enn doblet siden 2013, og at nettbrettet var det digitale verktøyet som flest ønsket seg i 2015 (Senter for IKT i utdanningen, 2015, s. 81). Og at det foregikk mer aktivitet og mer produksjon med barna når nettbrettet fikk en plass i lekehylla.

Titter vi inn til barnehager som aktivt jobber med å utvikle sin digitale praksis, finner vi ikke bare datamaskin, kamera og nettbrett, men også skannere, digitale mikroskop, projektorer, smarttelefoner, GPS-er, Appel TV, interaktive tavler, spillkonsoller, roboter, droner og verktøy for koding, for å nevne noen teknologiske dippedutter. 

Så er det ikke litt antikvarisk i dag å knytte teknologi nesten bare til ett fagområde? Å ikke løfte god digital praksis til å involvere alle fagområder, og se sammenheng mellom digital praksis og barnehagens  verdigrunnlag og formål?

I følge studiene det blir vist til i rapporten (s. 129-130; s. 210), synes barnehagelærere å mangle didaktisk kompetanse så vel som digital kompetanse. Også studier som ikke er omtalt i rapporten har avdekket et stort behov for å øke den digitale kompetansen hos personalet (Moser et. al., 2006; Bølgan, 2009a; Gotvassli et. al., 2012; Jacobsen et. al., 2013). Så det store kompetansebehovet er ikke noe nytt.

Det er positivt at ekspertgruppen, i kapittel 13 peker på de «didaktiske utfordringene knyttet til hvordan IKT kan utvikles for å bidra til barns lek, kreativitet og læring, det vil si hvordan de digitale verktøyene støtter opp om barns meningsskaping i relasjon til andre barn» (s. 246).

Så får vi håpe det skjer noe med barnehagelærerrollen, da, med tanke på at barn vokser opp i en verden i rask endring som blir mer og mer medialisert og digitalisert. Barnehagen skal støtte barn i å skape mening denne  verdenen (Kunnskaps-departementet, 2017, s. 21).

Barnehagen og barnehagelærerutdanningen trenger et digitalt kompetanseløft slik at flere barnehagelærere blir utstyrt med profesjonsfaglig digital kompetanse for å utføre den pedagogiske delen av jobben sin: ha sunn skepsis og et kritisk blikk, kunnskaper nok til å forstå hvordan digital teknologi påvirker oss og til samtidig å finne ut hvordan denne teknologien kan berike og utvide barnehagens praksis. Vi vil ikke ha digitale verktøy inn i barnehagen for en hver pris. Vi vil ha barnehagelærere som kan reflektere kritisk over hvordan verktøyene blir brukt og skape en god og klok digitale praksis. Hva det er må vi finne ut sammen.

Digital Arena Barnehage (DAB) 2019

23. november 2018

Program og påmelding  til de seks DAB-ene i mars og april 2019 er lagt ut på Digital Arena Barnehage

Digital Arena Barnehage (DAB) er den største møteplassen i Norge for presentasjon av ideer, erfaringer, strategier og forsknings- og utviklingsarbeid om digital praksis i barnehagen.
 
Barnehagen skal nå skape en digital praksis som oppfyller rammeplanens føringer for et rikt og allsidig læringsmiljø for alle barn der personalet bruker digitale verktøy sammen med barna.
 
Digital kompetanse er helt avgjørende for hvordan verktøyene blir brukt og hvilken pedagogisk nytte barna kan ha av dem. Kom og bli inspirert!

I 2019 kommer DAB til

Molde 27. mars

Trondheim 26. mars

Oslo/Lillestrøm 28. mars

Kristiansand 2. april

Hamar 3. april

Drammen/Oslo 4. april

Vi ønsker nye og tidligere deltakere velkommen til DAB 2019!

#dab2019

 

Styreren blir også IKT-leder

21. november 2018

Ekspertgruppen som ser på barnehagelærerens rolle nærmer skal legge fram rapporten sin 5. desember. På styrerkonferansen 2018 fortalte gruppen leder, Kjetil Børhaug om noen tendenser. I følge barnehage.no sa han at det «som skjer med systemene både der jeg jobber og stort sett i resten av samfunnet, er at de blir digitalisert. Noe også dere vil se. Og dette skjer så fort! Digitaliseringen kommer til å bli en veldig viktig del av barnehageledelsen framover. Noe vi må være oppmerksomme på og forske på i årene framover.»

At barnehagen er i ferd med å bli digitalisert, og skal inn i system som i stadig større grad tas i bruk i administrativt arbeide, er ikke særlig nytt. Siden ekspertgruppen skal gi råd om hvordan man skal bygge profesjonen videre, lurer jeg på om ekspertgruppen har sett nærmere på hvilke konsekvenser den økte mediebruken i samfunnet generelt, og hos barnehagebarna spesielt, får for barnehagen? Jeg tenker både på personalets profesjonsfaglige digitale kompetanse, barnehagens utstyr, og styrerens rolle i arbeidet med å skape en god pedagogisk, digital praksis. Og behovet for forskning på feltet.

IKT og kunstfag

4. november 2018

krssand-septBloggen Kristiansandbarnehagen hadde tidligere i høst et oppslag der Birgitte Stien Nordbø, pedagogisk leder i Askeladden barnehage i Kristiansand, forteller om et lekprosjekt med de yngste barna som endte opp i en teaterforestilling.

På bloggen finner du flere oppslag om digitalt arbeid i Kristiansandbarnehagene.

Illustrasjonen er klippet fra et bilde på http://krsbarnehager.blogspot

 

 

Fotografering i barnehagen – en gang til

2. november 2018

Samtykkeskjema - bilder av barnNår det tas bilder av barn, eller bilder deles, må personalet sørge for ha samtykke på plass. Datatilsynet har laget noen tips til hva dere må huske på før det blir tatt bilder, og hva et samtykkeskjema bør inneholde.

Datatilsynet presiserer at «Dette gjelder både dersom bildene bare skal brukes internt eller dersom de skal deles på nett. Det gjelder enten bildene skal deles på virksomhetens hjemmeside (med eller uten passord), en blogg, på sosiale medier eller andre nettsider. Det gjelder dessuten uavhengig om bildene publiseres åpent eller i lukkede grupper. Samtykke fra de foresatte må være på plass.»

Vi minner også om at det finnes nyttig stoff i veilederen «I beste mening». Der er det mer om regler for publisering av bilder av barn og hvordan barnebilder skal håndteres slik at barnas rett til personvern og integritet tas vare på.

Bildet er hentet fra https://www.datatilsynet.no/personvern-pa-ulike-omrader/skole-barn-unge/samtykkeskjema/

 

Bordercrossing i Örebro

1. november 2018

re2Utstillingen Bordercrossing, om analoge og digitale uttrykk i møter med naturen, fortsetter sin rundreise i Sverige. Utstillingen er tidligere omtalt her på bloggen.

På hvert sted blir det bygget et ateljé der det blir viste eksempler fra barnehagen i Reggio Emilia, og fra lokale barnehager. De som besøker utstillingen får mulighet til å prøve ut verktøyene. Utstillingen har allerede vært vist i Hanninge og Södertälje kommuner. Nå kommer den til Ørebro der den er å finne resten av høsten. Planen er at Bordercrossing skal turnere videre i Sverige i årene som kommer.

Her er lenker til en artikkel om Bordercrossings betydning for Hanninge kommune og en video om utstillingen i Södertälje og hva den betød for barnehagepersonalet der.

Bildet er hentet fra http://reggioemilia.se

 

 

 

Barnehagene må bli flinkere til å bruke digitale verktøy på en pedagogisk måte

24. oktober 2018

fagbladetFagbladet har et oppslag om digital praksis og digital kompetanse i barnehagen. Både Malin Lifvergren, Stein Are Sellevoll-Klubbenes, Benjamin Pham, Tove Lafton og Nina Bauer Bølgan skal forelese på noen av DABene 2019.

Bildet er klippet fra Fagbladet.

DAB 2019

22. oktober 2018

logo fbDigital Arena Barnehage (DAB) 2019 blir arrangert i seks byer i ukene 13 og 14. Konferansen retter seg mot alle som er interessert i å utvikle profesjonsfaglig digital kompetanse i barnehagen. Her er informasjon om målgrupper, stikkord fra programmet og priser. PÅMELDINGEN åpner i november.

MÅLGRUPPER

 • barnehagens eier som er en viktig og nødvendig samarbeidspartner i utviklingen av profesjonsfaglig digital kompetanse, og som skal iverksette og lede kollektive utviklings- og endringsprosesser sammen med barnehagens ledelse
 • IT-ansvarlig for barnehagen
 • styrer i barnehagen som har et spesielt ansvar for å holde seg á jour med den pedagogiske utviklingen og diskusjonene som foregår, og som skal sørge for at personalet utvikler en felles forståelse for oppdraget om digital praksis som er gitt i rammeplanen
 • pedagogiske ledere som har ansvar for å iverksette og lede det pedagogiske arbeidet og bruke sin faglige innsikt til å følge opp forståelsen om digital praksis
 • alle som arbeid i barnehage og som skal være med på å skape god digital praksis
 • fylkesmenn og andre representanter for myndighetene
 • ansatte i barnehagelærerutdanningene og barnehagelærerstudenter
 • AKS/SFO- ansatte og for lærere på 1. til 4. trinn
 • kunnskapsmiljøer som er opptatt av teknologi i barnehagen.

Å etablere god digital praksis er en mangesidig oppgave som bare kan løses ved å øke hele personalets profesjonsfaglige digitale kompetanse.


STIKKORD FRA PROGRAMMET som vil variere noe fra by til by

 • danning og kompetanseutvikling
 • ledernes rolle i kompetanseutvikling
 • å vokse opp med internett
 • teknologi i skapende virksomhet
 • rammeplanens verdigrunnlag, formål og oppgaver i lys av digital praksis
 • barnehagebasert utvikling gjennom kollektive prosesse for å øke den digitalkompetansen
 • flere barnehager presenterer sine erfaringer med bruk av mange ulike verktøy innen flere fagområder og til dokumentasjon
 • på noen av parallellene blir det mulighet til prøve apper og roboter.
 • utstillere vil ha egne sesjoner der de gi korte presentasjoner av aktuelle produkter og ressurser, og du møter dem også i fellesarealet der du kan spørre mer og studere produktene og ressursene nærmere.

PRISER
Deltakeravgift før 20.01.19 kr. 1.600 eks. mva. som inkluderer deltakelse med lunsj og kaffepauser. NB! Deltakeravgiften er oppgitt uten mva. og 25% mva. tilkommer fakturaen.

Deltakeravgift etter 20.01.19 kr. 1.800 eks. mva. som inkluderer deltakelse med lunsj og kaffepauser. NB! Deltakeravgiften er oppgitt uten mva. og 25% mva. tilkommer fakturaen.

Studenter betaler kr 1.200 eks. mva. som inkluderer deltakelse med lunsj og kaffepauser. NB! Deltakeravgiften er oppgitt uten mva. og 25% mva. tilkommer fakturaen.

#DAB2019


%d bloggere like this: