Digital Arena Barnehage (DAB) 2019

23. november 2018

Program og påmelding  til de seks DAB-ene i mars og april 2019 er lagt ut på dab.imtec.org.

Digital Arena Barnehage (DAB) er den største møteplassen i Norge for presentasjon av ideer, erfaringer, strategier og forsknings- og utviklingsarbeid om digital praksis i barnehagen.
 
Barnehagen skal nå skape en digital praksis som oppfyller rammeplanens føringer for et rikt og allsidig læringsmiljø for alle barn der personalet bruker digitale verktøy sammen med barna.
 
Digital kompetanse er helt avgjørende for hvordan verktøyene blir brukt og hvilken pedagogisk nytte barna kan ha av dem. Kom og bli inspirert!

I 2019 kommer DAB til

Molde 27. mars

Trondheim 26. mars

Oslo/Lillestrøm 28. mars

Kristiansand 2. april

Hamar 3. april

Drammen/Oslo 4. april

Vi ønsker nye og tidligere deltakere velkommen til DAB 2019!

#dab2019

Styreren blir også IKT-leder

21. november 2018

Ekspertgruppen som ser på barnehagelærerens rolle nærmer skal legge fram rapporten sin 5. desember. På styrerkonferansen 2018 fortalte gruppen leder, Kjetil Børhaug om noen tendenser. I følge barnehage.no sa han at det «som skjer med systemene både der jeg jobber og stort sett i resten av samfunnet, er at de blir digitalisert. Noe også dere vil se. Og dette skjer så fort! Digitaliseringen kommer til å bli en veldig viktig del av barnehageledelsen framover. Noe vi må være oppmerksomme på og forske på i årene framover.»

At barnehagen er i ferd med å bli digitalisert, og skal inn i system som i stadig større grad tas i bruk i administrativt arbeide, er ikke særlig nytt. Siden ekspertgruppen skal gi råd om hvordan man skal bygge profesjonen videre, lurer jeg på om ekspertgruppen har sett nærmere på hvilke konsekvenser den økte mediebruken i samfunnet generelt, og hos barnehagebarna spesielt, får for barnehagen? Jeg tenker både på personalets profesjonsfaglige digitale kompetanse, barnehagens utstyr, og styrerens rolle i arbeidet med å skape en god pedagogisk, digital praksis. Og behovet for forskning på feltet.

IKT og kunstfag

4. november 2018

krssand-septBloggen Kristiansandbarnehagen hadde tidligere i høst et oppslag der Birgitte Stien Nordbø, pedagogisk leder i Askeladden barnehage i Kristiansand, forteller om et lekprosjekt med de yngste barna som endte opp i en teaterforestilling.

På bloggen finner du flere oppslag om digitalt arbeid i Kristiansandbarnehagene.

Illustrasjonen er klippet fra et bilde på http://krsbarnehager.blogspot

 

 

Fotografering i barnehagen – en gang til

2. november 2018

Samtykkeskjema - bilder av barnNår det tas bilder av barn, eller bilder deles, må personalet sørge for ha samtykke på plass. Datatilsynet har laget noen tips til hva dere må huske på før det blir tatt bilder, og hva et samtykkeskjema bør inneholde.

Datatilsynet presiserer at «Dette gjelder både dersom bildene bare skal brukes internt eller dersom de skal deles på nett. Det gjelder enten bildene skal deles på virksomhetens hjemmeside (med eller uten passord), en blogg, på sosiale medier eller andre nettsider. Det gjelder dessuten uavhengig om bildene publiseres åpent eller i lukkede grupper. Samtykke fra de foresatte må være på plass.»

Vi minner også om at det finnes nyttig stoff i veilederen «I beste mening». Der er det mer om regler for publisering av bilder av barn og hvordan barnebilder skal håndteres slik at barnas rett til personvern og integritet tas vare på.

Bildet er hentet fra https://www.datatilsynet.no/personvern-pa-ulike-omrader/skole-barn-unge/samtykkeskjema/

 

Bordercrossing i Örebro

1. november 2018

re2Utstillingen Bordercrossing, om analoge og digitale uttrykk i møter med naturen, fortsetter sin rundreise i Sverige. Utstillingen er tidligere omtalt her på bloggen.

På hvert sted blir det bygget et ateljé der det blir viste eksempler fra barnehagen i Reggio Emilia, og fra lokale barnehager. De som besøker utstillingen får mulighet til å prøve ut verktøyene. Utstillingen har allerede vært vist i Hanninge og Södertälje kommuner. Nå kommer den til Ørebro der den er å finne resten av høsten. Planen er at Bordercrossing skal turnere videre i Sverige i årene som kommer.

Her er lenker til en artikkel om Bordercrossings betydning for Hanninge kommune og en video om utstillingen i Södertälje og hva den betød for barnehagepersonalet der.

Bildet er hentet fra http://reggioemilia.se

 

 

 

Barnehagene må bli flinkere til å bruke digitale verktøy på en pedagogisk måte

24. oktober 2018

fagbladetFagbladet har et oppslag om digital praksis og digital kompetanse i barnehagen. Både Malin Lifvergren, Stein Are Sellevoll-Klubbenes, Benjamin Pham, Tove Lafton og Nina Bauer Bølgan skal forelese på noen av DABene 2019.

Bildet er klippet fra Fagbladet.

DAB 2019

22. oktober 2018

logo fbDigital Arena Barnehage (DAB) 2019 blir arrangert i seks byer i ukene 13 og 14. Konferansen retter seg mot alle som er interessert i å utvikle profesjonsfaglig digital kompetanse i barnehagen. Her er informasjon om målgrupper, stikkord fra programmet og priser. PÅMELDINGEN åpner i november.

MÅLGRUPPER

 • barnehagens eier som er en viktig og nødvendig samarbeidspartner i utviklingen av profesjonsfaglig digital kompetanse, og som skal iverksette og lede kollektive utviklings- og endringsprosesser sammen med barnehagens ledelse
 • IT-ansvarlig for barnehagen
 • styrer i barnehagen som har et spesielt ansvar for å holde seg á jour med den pedagogiske utviklingen og diskusjonene som foregår, og som skal sørge for at personalet utvikler en felles forståelse for oppdraget om digital praksis som er gitt i rammeplanen
 • pedagogiske ledere som har ansvar for å iverksette og lede det pedagogiske arbeidet og bruke sin faglige innsikt til å følge opp forståelsen om digital praksis
 • alle som arbeid i barnehage og som skal være med på å skape god digital praksis
 • fylkesmenn og andre representanter for myndighetene
 • ansatte i barnehagelærerutdanningene og barnehagelærerstudenter
 • AKS/SFO- ansatte og for lærere på 1. til 4. trinn
 • kunnskapsmiljøer som er opptatt av teknologi i barnehagen.

Å etablere god digital praksis er en mangesidig oppgave som bare kan løses ved å øke hele personalets profesjonsfaglige digitale kompetanse.


STIKKORD FRA PROGRAMMET som vil variere noe fra by til by

 • danning og kompetanseutvikling
 • ledernes rolle i kompetanseutvikling
 • å vokse opp med internett
 • teknologi i skapende virksomhet
 • rammeplanens verdigrunnlag, formål og oppgaver i lys av digital praksis
 • barnehagebasert utvikling gjennom kollektive prosesse for å øke den digitalkompetansen
 • flere barnehager presenterer sine erfaringer med bruk av mange ulike verktøy innen flere fagområder og til dokumentasjon
 • på noen av parallellene blir det mulighet til prøve apper og roboter.
 • utstillere vil ha egne sesjoner der de gi korte presentasjoner av aktuelle produkter og ressurser, og du møter dem også i fellesarealet der du kan spørre mer og studere produktene og ressursene nærmere.

PRISER
Deltakeravgift før 20.01.19 kr. 1.600 eks. mva. som inkluderer deltakelse med lunsj og kaffepauser. NB! Deltakeravgiften er oppgitt uten mva. og 25% mva. tilkommer fakturaen.

Deltakeravgift etter 20.01.19 kr. 1.800 eks. mva. som inkluderer deltakelse med lunsj og kaffepauser. NB! Deltakeravgiften er oppgitt uten mva. og 25% mva. tilkommer fakturaen.

Studenter betaler kr 1.200 eks. mva. som inkluderer deltakelse med lunsj og kaffepauser. NB! Deltakeravgiften er oppgitt uten mva. og 25% mva. tilkommer fakturaen.

#DAB2019

Å trygge barn på nett

14. september 2018

medietilsynet1Fra barna er ti år har nesten alle tilgang til smarttelefon, viser Medietilsynets undersøkelse «Barn og medier 2018». Omkring halvparten av alle niåringer og nesten alle tolvåringer er på sosiale medier, og en god del av dem har vært utsatt for en eller annen form for ubehagelig opplevelse på nett, ifølge undersøkelsen.

Medietilsynet og Mobbeombudet har lansert et nytt samtaleverktøy med tema digital dømmekraft. Norske barn har mobiltelefon fra ung alder. Vi ønsker å gjøre det lettere for foreldrene å bli trygge veiledere for barna i deres digitale mediebruk, sier direktør Mari Velsand i Medietilsynet. Samtaleverktøyet er laget med tanke på foreldre med barn i 2. og 3. klasse.

Også alle som arbeider i barnehagen trenger å bli seg bevisst sin rolle som gode digitale veiledere og rollemodeller for barna. Det er voksne i barnets nærhet som bør ha det største ansvaret for beskyttelse av barn og unge i deres bruk av medier.Voksne som viser interesse og engasjerer seg i barnas mediebruk, kan hjelpe dem med å utvikle digital dømmekraft.

Ny læreplan for svenske barnehager

11. september 2018

skolverket1
Sverige har nylig revidert sin læreplan for barnehagen. Den trer i kraft 1. juli 2019.

I planen er digital kompetanse gjort tydeligere. Det blir understreket at vi lever i en verden i rask forandring der digitaliseringen øker. Den svenske barnehagens oppgaver er blant annet å bruke digitale verktøy i det pedagogiske arbeidet for å utvikle læringsmiljøet i barnehagen, gi barna mulighet til å utvikle forståelse for den digitaliseringen de møter i hverdagen og tilegne seg nødvendig digital kompetanse. Den svenske barnehagen skal gi barna muligheten til å få erfaring med ferdigheter som kreves for å leve og jobbe i et moderne samfunn.

I løpet av høsten tilbys ALLE som arbeider i den svenske barnehagen, både det pedagogiske personalet og lederne deres, et webkurs. Kurset tar for seg identitet, likestilling og arbeid med digitalisering i barnehagen. Webkurset skal suppleres med barnehagebasert utvikling i egen barnehage slik at den enkelte barnehage selv kan bestemme hvor fort de skal gå frem. Det vil ta cirka 20 timer å gjennomføre hele kurset som er en del av det nasjonale skoleutviklingsprogrammet om digitalisering.

Nei, vi vil ikke……

6. september 2018

Har nettbrett og andre digitale medier en plass i barnehagen eller ikke?

JA NEINEI, vi vil ikke at nettbrettet skal brukes som barnevakt i barnehagen, eller til sysselsetting og tidsfordriv, men JA, vi kan ikke komme bort fra at medienes har betydning også i de yngste barnas liv. Barna som kommer til barnehagen i dag, er født inn i en digital verden som de beveger seg hjemmevant i. Lenge før de begynner på skolen, håndterer mange barn nettbrett og smarttelefoner, Google, YouTube og Spotify med den største selvfølge. De har imidlertid ikke kompetanse til å håndtere alle de ulike sidene av teknologi og medier.

Derfor trenger de voksne rundt seg som har profesjonsfaglig digital kompetanse. Voksne som bruker vett og forstand, som har sunn skepsis og et kritisk blikk, som gjør gjennomtenkte og reflekterte valg og finner ut hvordan teknologien kan skape nye og interessante muligheter, gi meningsfulle og inspirerende opplevelser og berike og utvide barnehagens praksis.

«Nei -vi-vil-ikke’erne» bør legge bak seg den antikverte oppfatningen av at digitale verktøy er noe teknisk og farlig, og i stedet gå inn for å mestre sitt digitale faglige liv.


%d bloggere like this: