DAB 2019

22. oktober 2018

logo fbDigital Arena Barnehage (DAB) 2019 blir arrangert i seks byer i ukene 13 og 14. Konferansen retter seg mot alle som er interessert i å utvikle profesjonsfaglig digital kompetanse i barnehagen. Her er informasjon om målgrupper, stikkord fra programmet og priser. PÅMELDINGEN åpner i november.

MÅLGRUPPER

 • barnehagens eier som er en viktig og nødvendig samarbeidspartner i utviklingen av profesjonsfaglig digital kompetanse, og som skal iverksette og lede kollektive utviklings- og endringsprosesser sammen med barnehagens ledelse
 • IT-ansvarlig for barnehagen
 • styrer i barnehagen som har et spesielt ansvar for å holde seg á jour med den pedagogiske utviklingen og diskusjonene som foregår, og som skal sørge for at personalet utvikler en felles forståelse for oppdraget om digital praksis som er gitt i rammeplanen
 • pedagogiske ledere som har ansvar for å iverksette og lede det pedagogiske arbeidet og bruke sin faglige innsikt til å følge opp forståelsen om digital praksis
 • alle som arbeid i barnehage og som skal være med på å skape god digital praksis
 • fylkesmenn og andre representanter for myndighetene
 • ansatte i barnehagelærerutdanningene og barnehagelærerstudenter
 • AKS/SFO- ansatte og for lærere på 1. til 4. trinn
 • kunnskapsmiljøer som er opptatt av teknologi i barnehagen.

Å etablere god digital praksis er en mangesidig oppgave som bare kan løses ved å øke hele personalets profesjonsfaglige digitale kompetanse.


STIKKORD FRA PROGRAMMET som vil variere noe fra by til by

 • danning og kompetanseutvikling
 • ledernes rolle i kompetanseutvikling
 • å vokse opp med internett
 • teknologi i skapende virksomhet
 • rammeplanens verdigrunnlag, formål og oppgaver i lys av digital praksis
 • barnehagebasert utvikling gjennom kollektive prosesse for å øke den digitalkompetansen
 • flere barnehager presenterer sine erfaringer med bruk av mange ulike verktøy innen flere fagområder og til dokumentasjon
 • på noen av parallellene blir det mulighet til prøve apper og roboter.
 • utstillere vil ha egne sesjoner der de gi korte presentasjoner av aktuelle produkter og ressurser, og du møter dem også i fellesarealet der du kan spørre mer og studere produktene og ressursene nærmere.

PRISER
Deltakeravgift før 20.01.19 kr. 1.600 eks. mva. som inkluderer deltakelse med lunsj og kaffepauser. NB! Deltakeravgiften er oppgitt uten mva. og 25% mva. tilkommer fakturaen.

Deltakeravgift etter 20.01.19 kr. 1.800 eks. mva. som inkluderer deltakelse med lunsj og kaffepauser. NB! Deltakeravgiften er oppgitt uten mva. og 25% mva. tilkommer fakturaen.

Studenter betaler kr 1.200 eks. mva. som inkluderer deltakelse med lunsj og kaffepauser. NB! Deltakeravgiften er oppgitt uten mva. og 25% mva. tilkommer fakturaen.

#DAB2019

Å trygge barn på nett

14. september 2018

medietilsynet1Fra barna er ti år har nesten alle tilgang til smarttelefon, viser Medietilsynets undersøkelse «Barn og medier 2018». Omkring halvparten av alle niåringer og nesten alle tolvåringer er på sosiale medier, og en god del av dem har vært utsatt for en eller annen form for ubehagelig opplevelse på nett, ifølge undersøkelsen.

Medietilsynet og Mobbeombudet har lansert et nytt samtaleverktøy med tema digital dømmekraft. Norske barn har mobiltelefon fra ung alder. Vi ønsker å gjøre det lettere for foreldrene å bli trygge veiledere for barna i deres digitale mediebruk, sier direktør Mari Velsand i Medietilsynet. Samtaleverktøyet er laget med tanke på foreldre med barn i 2. og 3. klasse.

Også alle som arbeider i barnehagen trenger å bli seg bevisst sin rolle som gode digitale veiledere og rollemodeller for barna. Det er voksne i barnets nærhet som bør ha det største ansvaret for beskyttelse av barn og unge i deres bruk av medier.Voksne som viser interesse og engasjerer seg i barnas mediebruk, kan hjelpe dem med å utvikle digital dømmekraft.

Ny læreplan for svenske barnehager

11. september 2018

skolverket1
Sverige har nylig revidert sin læreplan for barnehagen. Den trer i kraft 1. juli 2019.

I planen er digital kompetanse gjort tydeligere. Det blir understreket at vi lever i en verden i rask forandring der digitaliseringen øker. Den svenske barnehagens oppgaver er blant annet å bruke digitale verktøy i det pedagogiske arbeidet for å utvikle læringsmiljøet i barnehagen, gi barna mulighet til å utvikle forståelse for den digitaliseringen de møter i hverdagen og tilegne seg nødvendig digital kompetanse. Den svenske barnehagen skal gi barna muligheten til å få erfaring med ferdigheter som kreves for å leve og jobbe i et moderne samfunn.

I løpet av høsten tilbys ALLE som arbeider i den svenske barnehagen, både det pedagogiske personalet og lederne deres, et webkurs. Kurset tar for seg identitet, likestilling og arbeid med digitalisering i barnehagen. Webkurset skal suppleres med barnehagebasert utvikling i egen barnehage slik at den enkelte barnehage selv kan bestemme hvor fort de skal gå frem. Det vil ta cirka 20 timer å gjennomføre hele kurset som er en del av det nasjonale skoleutviklingsprogrammet om digitalisering.

Nei, vi vil ikke……

6. september 2018

Har nettbrett og andre digitale medier en plass i barnehagen eller ikke?

JA NEINEI, vi vil ikke at nettbrettet skal brukes som barnevakt i barnehagen, eller til sysselsetting og tidsfordriv, men JA, vi kan ikke komme bort fra at medienes har betydning også i de yngste barnas liv. Barna som kommer til barnehagen i dag, er født inn i en digital verden som de beveger seg hjemmevant i. Lenge før de begynner på skolen, håndterer mange barn nettbrett og smarttelefoner, Google, YouTube og Spotify med den største selvfølge. De har imidlertid ikke kompetanse til å håndtere alle de ulike sidene av teknologi og medier.

Derfor trenger de voksne rundt seg som har profesjonsfaglig digital kompetanse. Voksne som bruker vett og forstand, som har sunn skepsis og et kritisk blikk, som gjør gjennomtenkte og reflekterte valg og finner ut hvordan teknologien kan skape nye og interessante muligheter, gi meningsfulle og inspirerende opplevelser og berike og utvide barnehagens praksis.

«Nei -vi-vil-ikke’erne» bør legge bak seg den antikverte oppfatningen av at digitale verktøy er noe teknisk og farlig, og i stedet gå inn for å mestre sitt digitale faglige liv.

Digital praksis i barnehagen

4. september 2018

digpraksis._udirUdir har oppdaterte nettsiden Digital praksis barnehagen, med veiliednings- og støtteressurser, og minner oss om at ifølge rammeplanen skal barnehagens digitale praksis bidra til barnas lek, kreativitet og læring. Ved bruk av digitale verktøy i det pedagogiske arbeidet skal dette støtte opp om barns læreprosesser og bidra til å oppfylle rammeplanens føringer for et rikt og allsidig læringsmiljø for alle barn.

Illustrasjonen er hentet fra Udirs side

I fokus: digital dømmekraft og personvern

2. september 2018

paragraf2Nytt barnehageår byr på nye muligheter og noen utfordringer. Nettstedet barnehage.no hadde for eksempel i sommer et oppslag om ansatte i en barnehage som brøt tre paragrafer i barnehageloven i sin omtale av barn og foreldre på Messenger/Facebook.

Personalet har ansvar og plikter både mens de er i barnehagen, og når de har lukket porten til barnehagen bak seg. Personvernet gjelder på Facebook, Snapchat, Instagram, Twitter og andre sosiale medier også. Ansatte kan ikke dele hvilke som helst tanker, opplevelser eller foto fra barnehagen med hverandre eller andre. Hvis noen tar opp situasjoner der personer kan identifiseres, risikerer vedkommende å bryte taushetsplikten som er nedfelt i barnehageloven (KD, 2005) eller overskride andre paragrafer i loven slik det vises til i opplaget på barnehage.no.

I følge rammeplanen (KD, 2017) skal personalet utøve digital dømmekraft når det gjelder informasjonssøk, ha et bevisst forhold til opphavsrett og kildekritikk og ivareta barnas personvern. Det nødvendig å se nærmere på verdier og holdninger som finnes i barnehagen. Styrer må sørge for at hele personalet er med og reflekterer rundt etiske problemstillinger, og at alle kjenner til plikter og rutiner som samsvarer med personopplysningsloven (JD, 2018).

iktplan.no finnes et nettkurs i digital dømmekraft. Målgruppe er styrere og pedagogiske ledere. Ved hjelp av iktplan.no kan ansatte i barnehagen utvikle sin profesjonsfaglige digitale kompetanse og dermed støtte opp under barnas gryende digitale ferdigheter.

BLU og digital kompetanse

22. august 2018

Studieplan

Følgjegruppa for barnehagelærarutdanning (2016) pekte på at det digitale kunnskapsfeltet er i rask vekst og har stor oppmerksomhet knyttet til seg. Selv om barnehagelærerutdanningen (BLU) er mer profesjonsrettet enn før, får studentene for dårlig digital kompetanse. Forståelsen av hva det innebærer å ha profesjonsfaglig digital kompetanse i barnehagesammenheng sprikte, og omtalen av digitale verktøy og digital kompetanse i planverket for barnehagelærerutdanningen forteller ikke tydelig hva slik kompetanse innebærer i praksis.

Det kan altså se ut som om store deler av barnehagelærerutdanningen i liten grad har erkjent i hvilken grad moderne teknologi og medier påvirker og endrer barns oppvekst, hvilken rolle barnehagen spiller i dette og hvilke konsekvenser det digitaliserte og medialiserte samfunnet bør få for innhold og arbeidsmåter i utdanningen, og i barnehagen. Det er variasjoner mellom hvordan utdanningsinstitusjonene takler denne utfordringen,og sannsynligvis variasjoner innad ved det enkelte lærersteder.

Med rammeplan for barnehagen som bakteppe, og med en nytt studieår som så vidt er i gang, er det rimelig å undre seg over  i hvilken grad utdanningen møter de fremtidige barnehagelærernes behov for digital kompetanse. Gjør utdanningen dem i stand til å formilde et konstruktivt og kritiske syn på bruk av teknologi med barn, tenke digitalt og helhetlig, og på den måten sikrer at studentene blir i stand til å oppfylle intensjonene i barnehagens rammeplan om digital praksis?

Jeg bare spør.

Nettbrettets ufortjent rykte

17. august 2018

fullsizeoutput_1111Småbarn bruk av nettbrett har økt de siste årene, og mange har uttalt bekymring for uheldige virkninger av å la barna bruke nettbrett for mye.

Silje Skaug, stipendiat ved psykologisk institutt ved NTNU sier til forskning.no at det kan være stor forskjell på å bruke nettbrett som «barnevakt», og å spille engasjerende, pedagogiske barnespill sammen med barnet. Du kan også se et oppslag om dette på familieklubben.no.

I sin doktorgradsavhandling, som nettopp er levert, har Skaug sammenlignet samspillet mellom barn og mødre alt etter om de spilte nettspill sammen, så på TV sammen eller lekte med typiske leketøy. Resultatet tyder på at mødrene ble mer engasjert og ga mer gunstig respons til smårollingen da de spilte nettspill sammen, enn da de så på TV eller skulle leke med dukker og biler. Du kan høre mer om prosjektet på YouTube.

Mediebruk ikke er ensbetydende negativt for foreldre-barn relasjonen. Spillene på nettbrettet  er med på å fremme kvaliteten på mødre-barn interaksjonen sammenlignet med TV-titting og vanlig tradisjonell lek. Interaktive medier som nettbrett kan bidra til å stimulere og styrke samspillet mellom voksne og barn, oppsummerer Skaug.

Også i barnehagen vil god og klok praksis være å foretrekke, og mange ønsker mer kunnskap om hva slik praksis kan bestå av.

 

 

 

 

 

Ny bok: Digital praksis i barnehagen

14. august 2018

9788245023206Min siste bok Digital praksis i  barnehagen. Nysgjerrig, eksperimentell og skapende er i salg.

Boken er en introduksjon til digitalt arbeid i barnehagen, og et bakteppe for diskusjon og refleksjon om barnehagens digitale praksis. Profesjonsfaglig digital kompetanse er nødvendig for å skape god digital praksis preget av nysgjerrighet, eksperimentering, kreativitet og skaping.

Målgrupper er alle som bør være opptatt av å utvikle god og klok digital praksis: Personalet i barnehagen, eiere, studenter og fagansatte i barnehagelærerutdanningen, politiske aktører og kunnskapsmiljøer som er opptatt av teknologi i barnehagen.

 

 

Rask reaksjon hos Udir

26. juni 2018

Udir melder at lenken til den foreldede artikkelen jeg omtalte på lørdag, er fjernet. Og opplyser samtidig at direktoratet kommer tilbake med mer oppdaterte artikler basert på forskning som ligger tilgjengelig her for alle som måtte være interesserte på databasen om ny forskning om barnehagen.

ecec

 

NB-ECEC, Nordic Base of Early Childhood Education and Care, samler kvalitetsvurdert skandinavisk forskning om barn i alderen 0-6 år i barnehage. Databasen blir oppdatert hvert år og inneholder i dag kvalitetsgodkjente studier fra 2006-2015.


%d bloggere like this: