Artikler, bøker og rapporter

Her er en samling av bøker og rapporter som tar for seg digitale medier og barnehagen – alfabetisk liste:

Askland, L: (1989). Kvardagsteknologi og edb i barnehagen. Forsøk med pedagogisk tilbod til 6-åringane. Oslo: Forbrukar-og administrasjonsdepartementet, Kyrkje- og undervisningsdepartementet.

Bakken, M. & S.B. Hommersand. (red). (2013). Barn, kunst og kultur. Oslo: Universitetsforlaget.

Bergersen, A. m.fl. (2010). Digital kompetanse i barnehagen. Bergen: Fagbokforlaget.

Bjønnes, P.C. (2014). Med digitale verktøy ute. I: Sæther, M. og T.L. Hagen (red). Kreativ ute. Barnehagepedagogikk med uterommet som læringsarena. Bergen: Fagbokforlaget.

Brostrøm, S., Lafton, T. og M-A Letnes. (2014). Barnehagedidaktikk. En dynamsisk og flerfaglig tilnærming.  Bergen: Fagbokforlaget. (Flere artikler).

Bølgan, N. (2018). Digital praksis i barnehagen.  Bergen: Fagbokforlaget.

Bølgan, N. (2013). Digitalt liv i barnehagen. I: Vi og barna. Fagblad fra null til atten, nr 4/2013. Bergen: Null til atten – en yrkesorganisasjon i Delta.

Bølgan, N. (2012). From IT to Tablet: Current Use and Future Needs in Kindergartens. In: Nordic journal of digital literacy;Volum 7.(3), 2012, s. 154-171. Oslo: Universitetsforlaget.

Bølgan, N. (2010). Du må klikke der! Første steg nr 1/2010. Oslo: Utdanningsforbundet.

Bølgan, N. (2010). Kvalitet, utvikling og digitale verktøy. Barnehagefolk nr/2010. Oslo: Pedagogisk Forum/Barnehageforum

Bølgan, N. (2009). Barnehagens digitale tilstand har betydning for barnehagens kvalitet. I: BUF-posten 2009 (4) s. 17-20. Bergen: Barne- og ungdomsarbeiderforbundet.

Bølgan, N. (2009). Du gjør bare sånn. Bruk av digitale verktøy med barna. Bergen: Fagbokforlaget.

Bølgan, N. (2009). Hva skjer hvis vi klipper over kameraledningen? I:Tilt: mediepedagogisk tidsskrift 2009 (1) s. 26-30.

Bølgan, N. (2009). Barnehagens digitale tilstand. Nasjonal kartlegging av utstyr, tilgjengelighet og bruk av digitale verktøy i barnehagen. Oslo: Fornyings- og administrasjonsdepartementet.

Bølgan, N. (2008). Vil du være med så heng på! Barnehagen som digital arena. Bergen: Fagbokforlaget.

Bølgan, N. (2008). Den vanskelige veien inn i et nytt felt. I: A.Havnes(red). Utviklingsarbeid i profesjonsutdanning. Erfaringer fra førstelektorprogrammet ved Høgskolen i Oslo. Oslo: Høgskolen i Oslo.

Bølgan, N.(2008). Digitale ferdigheter i barnehagen: Ska me’kje ha det om verdensrommet snart? I: Naturfag nr 1. Oslo: Naturfagsenteret, Universitetet i Oslo.

Bølgan, N. (2006). Personalet må ha kunnskaper om digitale verktøy. I: ICT/MultiMedia in Early Childhood Educations. Prosjekt 2003-2006 – etsamarbeid mellom en høgskole og en barnehage i  Belgia, England, Nederland, Portugal og Norge. Artikkelen ble publisert på en CD og oversatt til engelsk, nederlandsk, belgisk og portugisisk.

Bølgan, N. (2006). Temahefte om IKT i barnehagen. Oslo: Kunnskapsdepartementet.

Bølgan, N., Jernes, M. og Wikstøl, K. (2006). Nettbasert etterutdanning i IKT barnehagen. I: Moser, T., Pettersvold, M., Jansen, T. T. og Dudas, B.: Etter-og videreutdanning i barnehagesektoren – kartlegging av tilbud og etterspørsel. Delrapport 5. Perspektiver på kompetanse og kompetanseutvikling i og utenfor barnehagesektoren. Prosjekt i oppdrag av Kunnskapsdepartementet.

Bølgan, N. (2005). Banebrytende arbeid med informasjons- og kommunikasjonsteknologi (IKT) i barnehagen. I: Naturfag nr 2. Oslo: Naturfagsenteret, Universitetet i Oslo.

Bølgan, N. (2005). IKT og digitale redskaper. I: ABC og 1,2,3. Oslo: Oslo kommune, Utdanningsetaten.

Bølgan, N. (2005). Information and communication technology (ICT) in Early Childhood Teacher Education: Why do teacher students have to become computerate. I: Bjarnø, V. New Teaching and Learning Practices: Experiences with e-Learning Projects at Oslo University College 1998-2005. Oslo: Høgskolen i Oslo.

Bølgan, N., Dalum, H., Lohne, P. og Svartbrenna, E. A. (2004). Digital portefølje i barnehagen. I: Barnehagefolk nr 4. Oslo: Pedagogisk Forum.

Bølgan, N. (2004). Ny kunnskap for barn og voksne. PC-en gir felles læringsmuligheter. I: Barnehagefolk nr 2. Oslo: Pedagogisk Forum.

Bølgan, N. (2004). Rethinking the Computer Culture with Early Learners. In: Questions of Quality.Proceedings of a Conference on Defining, Assessing and Supporting Quality in Early Childhood Care and Education. Dublin: Centre for Early Childhood Development & Education. Lokalisert på: http://www.cecde.ie/english/conference_2004.php

Bølgan, N. (2004). Det er gøy, frustrerende og morsomt på samme tid. Rapport fra KidSmart i Norge. Kolbotn: IBM Norge

Bølgan, N. (2003). Early Learners and the Use of Information and Communication Technology (ICT) in Kindergarten/Pre-school. I: Cultural heritage and ICT. Theory and practice. Helsinki: University of Helsinki.

Bølgan, N. (2000). Det lekende databarnet. I: Barnehagefolk nr 4. Oslo: Pedagogisk Forum.

Darre, Cathrine Fragell. (2014). Blogg som pedagogisk verktøy. Kommuneforlaget.

Darre, Cathrine Fragell. (2014). Kreativ bruk av digitale verktøy. Kommuneforlaget.

Datatilsynet. (2017). I beste mening. Om bilder av barn på nett. Oslo: Datatilsynet.

Digital kompetanse – av eller på? Temanummer. Barnehagefolk nr.4/2013. Oslo: Barnehageforum.

Engesnes, N., Danbolt, I. A. & Hagen, L.A. (2017). Harpespill, fantasiskalaer og syngende fingre – om barnehagebarns møter med tre musikkrelaterte apper. I: Tidsskrift for Nordisk barnehageforskning.

Følgjegruppa for barnehagelærarutdanning. (2016). Barnehagelærarutdanninga. Tilbakevendande utfordringar og uprøvde mulegheiter. Rapport nr. 3. Hentet fra

Gotvassli, K-Å. m.fl. (2012). Kompetansebehov i barnehagen. En kartlegging av eiere, styrere og ansattes vurderinger i forhold til kompetanseheving. Steinkjer: Trøndelag Forskning og Utvikling AS.

Guðmundsdóttir, G. B. & Hardersen, B. (2012).  Småbarns digitale univers. Oslo: Senter for IKT i utdanningen.

Hardersen, B. (2015). App’legøyer og app’estreker. Profesjonsfaglig digital kompetanse i barnehagen. Oslo: Cappelen Damm.

Hardersen, B. (2012). Digital Competence in the Kindergarten Sector. In: Nordic Journal of Digital Literacy. Vol 7, nr. 3. Oslo: Universitetsforlaget.

Hardersen, B. og M. Jenssen. (2013). Skifte kurs? Rapport om digital kompetanse i ny barnehagelærerutdanning. Oslo: Senter for IKT i utdanningen.

Hardersen, B. and G. B. Guðmundsdóttir (2012). The Digital Universe of Young Children. In: Nordic Journal of Digital Literacy. Vol 7, nr. 3. Oslo: Universitetsforlaget.

Høiland, T. & Winje, G. (2008). Nå er det min tur: om IKT i barnehagen. Kristiansand: Høyskoleforlaget.

Høiland, T. (2017). Forskerfrø i naturen. Bruk av digitale verktøy. Oslo: Cappelen Damm Akademisk.

IKT i barnehagen. Temanummer. Barnehagefolk nr. 4/2000. Oslo: Pedagogisk forum.

Jacobsen, H., Kofoed, T. & Loi, M. (2015). Barnehagemonitor 2015. Den digitale tilstanden i barnehagen. Oslo: Senter for IKT i utdanningen.

Jacobsen, H., Loftsgarden, M. og  S. Lundh. (2013). Barnehagemonitor 2013. Barnehagens digitale tilstand. Oslo: Senter for IKT i utdanningen.

Jernes, M. m.fl. (2010). Er det bra, eller? Pedagogiske spenningsfelt i møte med digitale verktøy i norske barnehager. I: Nordisk barnehageforskning, VOL 3, NO 3 (2010).

Jevne, I. (2012). Skjermliv i  barnehagen. Sendt på NRK P2s Kurer  nr 246 den 7. og 12. april 2012. Kan høres her: feed://podkast.nrk.no/program/kurer.rss

Johansen, Stine Liv. (2015). Barns liv og lek med medier. Oslo: Cappelen Damm.

Jæger, H. og Torgersen, J.K. (red). (2012). Medialisert barndom. Digital kultur i barnehagen. Oslo: Universitetsforlaget.

Knudsen, I. M. og  Ødegaard, E. E. (2011). Fotofloker Vilkår for barns deltakelse når digitale bilder tas i bruk i barnehagen. I: Nordisk Barnehageforskning nr 2/2011.

Kunnskapsdepartementet. (2017). Rammeplan for barnehagen.

Kunnskapsdepartementet. (2009). St.meld.nr 41 (2008-2009) Kvalitet i barnehagen.

Kvinge, L.M. m.fl. (2010). Utbreiing, bruk og haldningar til digitale verktøy og spel i norske barnehagarResultat frå ei nasjonal spørjeundersøking. Stord: Høgskulen Stord/Haugesund.

Lafton, T. (2012). How Early Childhood Practitioners Build, Shape, and Construct Their Digital Practices: The Search for an Analytical Space. In: Nordic Journal of Digital Literacy. Vol 7, nr. 3. Oslo: Universitetsforlaget.

Letnes, M-A. (2016). Barns møter med digital teknologi. Digital teknologi som pedagogisk ressurs i barnehagebarns lek, opplevelse og læring. Oslo: Universitetsforlaget.

Letnes, M.A. & Jæger, H. (2008). Bilde+tekst = språklig vekst. I: Kibsgaard, S. (red). Grunnleggende læring i et stimulerende miljø. Oslo: Universitetsforlaget.

Letnes, M.-A.; Sando, s. & Hardersen. B. (2016). En undersøkelse om norske 0-8-åringers bruk av digitale (online) medier.Oslo: Medietilsynet.

Medietilsynet. (2014). Småbarn og medier 2014 (foreldre om barn mellom 1-12 år og deres bruk av medier) Fredrikstad: Medietilsynet.

Moberg, L.M. & Lindén, N. (2008). Barn og kommunikasjon: om små barns bruk og utforsking av digitale verktøy. Oslo: Gyldendal Akademiske.

Sandvik, M., Smørdal, O. and Østerud. S. (2012). Exploring iPads in Practitioners’ Repertoires for Language Learning and Literacy Practices in Kindergarten. In: Nordic Journal of Digital Literacy. Vol 7, nr. 3. Oslo: Universitetsforlaget.

Sjøhelle, D.K. (2008). Digital kompetanse i barnehagen. I: Kibsgaard, S. (red). Grunnleggende, læring i et stimulerende miljø. Oslo: Universitetsforlaget.

Undheim, M. (2015). Del gleder! Oslo: GAN Aschehoug. (2. utg).

Waterhouse, A-H. L. (2017). Med kunst i barnehagen. Bergen: Fagbokforlaget.

Waterhouse, A-H L. (2013). I materialenes verden. Perspektiver og praksiser i barnehagens kunstneriske virksomhet. Bergen: Fagbokforlaget.

Waterhouse, A-H L. (2011). Digitale muligheter i barnehagens kunstneriske virksomhet I: Bakke, K. m.fl. Kunstfaglig arbeid i barnehagen. Bergen: Fagbokforlaget.

 

Legg igjen en kommentar

Fyll inn i feltene under, eller klikk på et ikon for å logge inn:

WordPress.com-logo

Du kommenterer med bruk av din WordPress.com konto. Logg ut /  Endre )

Twitter-bilde

Du kommenterer med bruk av din Twitter konto. Logg ut /  Endre )

Facebookbilde

Du kommenterer med bruk av din Facebook konto. Logg ut /  Endre )

Kobler til %s


%d bloggere liker dette: