Archive for the ‘Nyheter’ Category

To uker med DAB

1. april 2019

IMG_5913

Nærmere 700 deltok i Trondheim, Molde og Lillestrøm. Snart start for andre DAB-uke og mer enn 500 er med i Kristiansand, Hamar og Drammen. Se: dab.imtec.org

Podcasting – noe for deg?

14. februar 2019

logo2Nå er det mer enn 800 som har meldt seg på DAB-ene! Og mens du venter på at DAB skal starte, kan du høre på Norgesglasset https://radio.nrk.no/serie/norgesglasset 4. februar. Der nest siste oppslaget er om Nordre Åsen barnehage der barna lager sin egen podcast. Malin Lifvergren kommer til Oslo, Kristiansand og Drammen for å fortelle om «Podcasting – dokumentasjon gjennom barnas stemmer.»

Ta imot studenter på dagsbesøk?

12. februar 2019

I forbindelse med OsloMets utvikling av musikkappen TRALL har de behov for å sende studenter ut på praksisbesøk til barnehager og skoler som jobber kreativt med musikkapper/andre skapende apper på nettbrett. Akkurat nå samarbeider de med studenter som studerer IT og entreprenørskap som henholdsvis jobber med appfunksjonalitet og innovasjonsprosesser. 

Trallfolkene ønsker å komme i kontakt med barnehager som kan ta imot studenter på dagsbesøk. Er dette ønskelig for din barnehage? Ta kontakt med Nina Engesnes, nineng@oslomet.no

Se også: https://www.facebook.com/trall.no/

Hvis barn er barn, så bruker de iPad

30. januar 2019

fullsizeoutput_1111Dagsavisen hadde et oppslag om iPad i barnehagen i går. I følge avisen ser skepsisen ut til å  ha stilnet.

Ansatte i Mor Go’hjertas barnehage på Bjølsen i Sagene bydel i Oslo sier for eksempel at «…det kan ikke være sånn at barn har nettbrett og TV hjemme, mens det i barnehagen skal være treklosser. Vi må følge utviklingen». Og at det er som med andre verktøy. «Brukes det feil, så blir det negativt. Hvis man gir barna et nettbrett og de blir sittende i sofaen i timevis, så er det passiviserende. Men så lenge det brukes riktig, ser vi kun fordeler.» Og barn som ikke har iPad hjemme, får erfaring med det i barnehagen så de slipper å ligge etter når de begynner på skolen.

Barne- og ungdomspsykiater Melanie Ekholdt Huynh er blant dem som tidligere har uttalt seg kritisk om småbarn og bruk av nettbrett. Hun mener fremdeles at barn trenger å ha bena godt plantet i den fysiske verden før de begynner å utforske nettbrettet, og understreker at skal  man få «gode digitale barn, trenger man gode, digitale voksne.»

For at barnehagepersonalet kan være «gode digitale guider» for barna og også veilede foreldre, er Oslo kommune i gang med et 2-årig prosjekt for å øke kompetansen i barnehagene om bruk av digitale pedagogiske verktøy.

Les mer i Dagsavisen

 

 

 

 

Kreative, produktive og kritiske innfallsvinkler

19. januar 2019

emuDanmarks nye pedagogiske læreplan for dagtilbudet trådte i kraft 1. juli 2018. Dagtilbudet, eller barnehagen, skal fremme barns trivsel, læring, utvikling og danning gjennom trygge og pedagogiske læringsmiljø der leken har en grunnleggende plass.

Læreplanen sier blant annet at den danske barnehagen skal gi barn medbestemmelse, medansvar og forståelse for og erfaring med demokrati. Som et ledd i dette skal barnehagen bidra til å utvikle barns selvstendighet, evne til å inngå forpliktende fellesskap og samhørighet og med og integrering i det danske samfunnet.

Danning, likestilling og demokrati skal være en del av den daglige pedagogiske praksisen, og barna skal medvirke og ha innflytelse på utformingen av aktivitetene i barnehagen uansett bakgrunn, kjønn, alder og kultur. Barnehagen skal fremme barns danning. Innholdet skal være meningsfullt, utfordre barnet og ta hensyn til barns måter å forstå og handle på. Barnet blir sett på som en aktiv deltager som forankrer verdier og kunnskaper i egen personlighet og som rettesnor for å orientere seg og handle som et hensynsfullt, kritisk, demokratisk menneske i en digitalisert og global verden.

Og blant de mange elementene som inngår i barnehagens læringsmiljø er de digitale verktøyene. Gjennom en lekende og eksperimenterende tilnærming kan barna møte ulike teknologiske verktøy som gir dem mulighet til å utvikle kreative, produktive og kritiske innfallsvinkler til bruk av ulike teknologier.

De tre skandinaviske landene er dermed ganske enige om at barnehagen skal bidra til at barn opplever utforskende og kreativ bruk av teknologi, og får støtte til å utvikle seg til kritiske og ansvarsfulle borgere i et digitalt samfunnet.

Läroplan for förskolan
Rammeplan for barnehagen
Digital praksis i barnehagen (Udir)

Se til Sverige

14. januar 2019

skolverket1Svenskene ligger noen gallopprunder foran oss. Selv om den nye, svenske læreplanen/rammeplanen først trer i kraft  1. juli 2019, startet svenskene allerede i november i fjor et nettkurs om identitet, likestilling og digitalisering for alle som arbeider i svenske barnehager.

Nettkurset skal være en støtte i gjennomføringen av den nye læreplanen ved å støtte arbeidet med nettopp identitet, likestilling og digitalisering slik at disse perspektivene blir en del av innhold og arbeidsmåter. Lederne får egne opplegg blant annet om hvordan de skal lede arbeidet med digitalisering i egen barnehage.

Nettkurset består av teoretiske elementer, praktiske oppgaver og interaktive øvelser, og innholdet har et vitenskapelig grunnlag og bygger på erfaring. Personalet får tilgang til artikler og filmer, de kan reflektere og diskutere sammen, og øve på nye kunnskaper ved hjelp av interaktive opplegg. Nettkurset skal suppleres med barnehagebasert utvikling slik at den enkelte barnehage selv kan bestemme hvor fort de skal gå frem. Det vil ta cirka 20 timer å gjennomføre hele kurset som er en del av det nasjonale skoleutviklingsprogrammet om digitalisering.

Det hadde vært  noe for norske barnehagefolk og lederne deres, det!

Vi får inntil videre utnytte de digitale hjelpemidlene som finnes som IKTplan.no/barnehage. Og for eksempel gjennomgå kompetansepakken Digital dømmekraft .

Ny læreplan i Sverige

12. januar 2019

lfpo18I Sverige får barnehagen en ny læreplan/rammeplan 1. juli 2019. Der har digitaliseringen fått en tydelig plass.

Under temaet Kommunikation och skapande står det at ”Utbildningen ska också ge barnen förutsättningar att utveckla adekvat digital kompetens genom att ge dem möjlighet att utveckla en förståelse för den digitalisering de möter i vardagen. Barnen ska ges möjlighet att grundlägga ett kritiskt och ansvarsfullt förhållningssätt till digital teknik, för att de på sikt ska kunna se möjligheter och förstå risker samt kunna värdera information” (s. 9).

Det blir pekt på at den teknologi utviklingen går fort, og at hva som regnes som adekvat kompetanse vil endre seg over tid.

Barnehagene oppfordres til å bruke digitale verktøy i det pedagogiske arbeider for å utvikle læringsmiljøet som barna oppholder seg i.  Da øker barnas forutsetninger for å oppleve og lære ved hjelp av digitale verktøy. Dette er en kompetanse barne trenger, mener det svenske Skolverket.

Se også:
Pædagogisk læreplan for dagtilbudet (Danmark)
Rammeplan for barnehagen
Digital praksis i barnehagen (Udir)

Unge verdensborgere i en digital tid

9. januar 2019

unknownFor et par dager siden møtte jeg studenter ved OsloMet som akkurat hadde startet på Master i barnehagekunnskap. Studentene  hadde valgt studieretning Unge verdensborgere i en digital tid, og emnet det var satt søkelys på var Barnehagens digitale praksis. Møtet var til gjensidig inspirasjon.

Veldig positivt at det tilrettelegges for kompetanseutvikling på dette temaet, og at det også er lagt ut som et videreutdanningstilbud. Og lurer du på hva emnet inneholder, så ta en titt her så du er forberedt til neste utlysning: http://www.hioa.no/Studier-og-kurs/LU/Master/Enkeltemner-fra-master-i-barnehagekunnskap.

 

 

Så får vi håpe noe skjer

4. januar 2019

ekspertgruppe3Ekspertgruppen som har sett på barnehagelærerens rolle i framtiden la fram rapporten sin i desember. Etter å ha lest omtalen av teknologi/digital praksis i pedagogisk sammenheng, kjenner jeg på en viss bekymring. Teknologi/digital praksis blir, naturlig nok, omtalt under fagområdet natur, miljø og teknologi (s. 129-130) siden det er dette fagområdet teknologi/digital praksis er plassert i både i nåværende og tidligere rammeplaner (Barne-og familie-departementet, 1995; Kunnskaps-departementet; 2006; Kunnskaps-departementet, 2017). 

Ekspertgruppa skriver at «Tilgangen til digitale plattformer og visuelle teknikker skaper nye vilkår for barnehagen som læringsarena» (s. 129) og viser til ti studier som omhandler barnehagelærerens arbeid med digitale verktøy. «Dataspill er både en frileksaktivitet og en organisert aktivitet, men det er liten forskjell på hvordan aktivitetene gjennomføres. Spillene regnes som en pedagogisk aktivitet når barnehagelærerne er til stede og deltar» (s. 130), skriver ekspertgruppen som en oppsummering av de ti studiene. 

Ok, men i barnehagen går verden videre og der skaffer personalet andre verktøy med andre muligheter. Barnehagemonitorene (Senter for IKT i utdanningen, 2013 og 2015), som forøvrig ikke er nevnt i rapporten, viste for eksempel at andelen som hadde nettbrett i 2015 var mer enn doblet siden 2013, og at nettbrettet var det digitale verktøyet som flest ønsket seg i 2015 (Senter for IKT i utdanningen, 2015, s. 81). Og at det foregikk mer aktivitet og mer produksjon med barna når nettbrettet fikk en plass i lekehylla.

Titter vi inn til barnehager som aktivt jobber med å utvikle sin digitale praksis, finner vi ikke bare datamaskin, kamera og nettbrett, men også skannere, digitale mikroskop, projektorer, smarttelefoner, GPS-er, Appel TV, interaktive tavler, spillkonsoller, roboter, droner og verktøy for koding, for å nevne noen teknologiske dippedutter. 

Så er det ikke litt antikvarisk i dag å knytte teknologi nesten bare til ett fagområde? Å ikke løfte god digital praksis til å involvere alle fagområder, og se sammenheng mellom digital praksis og barnehagens  verdigrunnlag og formål?

I følge studiene det blir vist til i rapporten (s. 129-130; s. 210), synes barnehagelærere å mangle didaktisk kompetanse så vel som digital kompetanse. Også studier som ikke er omtalt i rapporten har avdekket et stort behov for å øke den digitale kompetansen hos personalet (Moser et. al., 2006; Bølgan, 2009a; Gotvassli et. al., 2012; Jacobsen et. al., 2013). Så det store kompetansebehovet er ikke noe nytt.

Det er positivt at ekspertgruppen, i kapittel 13 peker på de «didaktiske utfordringene knyttet til hvordan IKT kan utvikles for å bidra til barns lek, kreativitet og læring, det vil si hvordan de digitale verktøyene støtter opp om barns meningsskaping i relasjon til andre barn» (s. 246).

Så får vi håpe det skjer noe med barnehagelærerrollen, da, med tanke på at barn vokser opp i en verden i rask endring som blir mer og mer medialisert og digitalisert. Barnehagen skal støtte barn i å skape mening denne  verdenen (Kunnskaps-departementet, 2017, s. 21).

Barnehagen og barnehagelærerutdanningen trenger et digitalt kompetanseløft slik at flere barnehagelærere blir utstyrt med profesjonsfaglig digital kompetanse for å utføre den pedagogiske delen av jobben sin: ha sunn skepsis og et kritisk blikk, kunnskaper nok til å forstå hvordan digital teknologi påvirker oss og til samtidig å finne ut hvordan denne teknologien kan berike og utvide barnehagens praksis. Vi vil ikke ha digitale verktøy inn i barnehagen for en hver pris. Vi vil ha barnehagelærere som kan reflektere kritisk over hvordan verktøyene blir brukt og skape en god og klok digitale praksis. Hva det er må vi finne ut sammen.

Digital Arena Barnehage (DAB) 2019

23. november 2018

Program og påmelding  til de seks DAB-ene i mars og april 2019 er lagt ut på dab.imtec.org.

Digital Arena Barnehage (DAB) er den største møteplassen i Norge for presentasjon av ideer, erfaringer, strategier og forsknings- og utviklingsarbeid om digital praksis i barnehagen.
 
Barnehagen skal nå skape en digital praksis som oppfyller rammeplanens føringer for et rikt og allsidig læringsmiljø for alle barn der personalet bruker digitale verktøy sammen med barna.
 
Digital kompetanse er helt avgjørende for hvordan verktøyene blir brukt og hvilken pedagogisk nytte barna kan ha av dem. Kom og bli inspirert!

I 2019 kommer DAB til

Molde 27. mars

Trondheim 26. mars

Oslo/Lillestrøm 28. mars

Kristiansand 2. april

Hamar 3. april

Drammen/Oslo 4. april

Vi ønsker nye og tidligere deltakere velkommen til DAB 2019!

#dab2019


%d bloggere like this: