Archive for the ‘Bok’ Category

Ny bok: Digital praksis i barnehagen

14. august 2018

9788245023206Min siste bok Digital praksis i  barnehagen. Nysgjerrig, eksperimentell og skapende er i salg.

Boken er en introduksjon til digitalt arbeid i barnehagen, og et bakteppe for diskusjon og refleksjon om barnehagens digitale praksis. Profesjonsfaglig digital kompetanse er nødvendig for å skape god digital praksis preget av nysgjerrighet, eksperimentering, kreativitet og skaping.

Målgrupper er alle som bør være opptatt av å utvikle god og klok digital praksis: Personalet i barnehagen, eiere, studenter og fagansatte i barnehagelærerutdanningen, politiske aktører og kunnskapsmiljøer som er opptatt av teknologi i barnehagen.

 

 

Barns møter med digital teknologi

3. februar 2016

bok_letnes Gratulerer, Mari-Ann Letnes med boken Barns møter med digital teknologi. Digital teknologi som pedagogisk ressurs i barnehagebarns lek, opplevelse og læring

Mari-Ann Letnes spør hvordan digital teknologi kan legge til rette for meningsfulle læringsprosesser mellom barn og voksne i barnehagen?

Kunnskap om barns møter med digital teknologi er viktig for å forstå dagens barndom og de utfordringer barnehagen står overfor. Digital teknologi påvirker måten barna handler, leker, tenker, lærer, utrykker seg og interagerer på.

Gjennom teori og eksempler viser Letnes hvordan digital teknologi kan benyttes i en pedagogikk som tilrettelegger for barnehagebarns møter med seg selv, samfunnet og den verdenen de vokser opp i. Mange av bokens eksempler handler om barn og pedagoger som i møte med kunst skaper digitale medieuttrykk sammen.

Boken retter seg mot barnehagelærerutdanningen og ansatte i barnehagen.

Mari-Ann Letnes er førsteamanuensis i kunst og håndverk ved Dronning Mauds Minne Høgskole for barnehagelærerutdanning. Hun er utdannet produktdesigner, faglærer i kunst og håndverk og har skrevet doktoravhandlingen Digital dannelse i barnehagen, ved NTNU. Hun har bred undervisningserfaring og har gjennomført flere forskningsprosjekter knyttet til barns bruk av digital teknologi i praktisk arbeid og kunstfaglige læreprosesser i barnehage og grunnskole.

(Teksten er hentet fra Universiteteforlagets nettside da jeg ikke har hatt mulighet til å lese boken enda.)

 

 

App’legøyer og app’estreker?

7. januar 2016

Gratulerer, Barbro Hardersen, med boka App’legøyer og app’estreker?

applegoyerBoka forteller både hva digital kompetanse bør være for de som arbeider pedagogisk med små barn, og hvordan barnehageprofesjonen kan tilrettelegge for og vurdere hvilke digitale erfaringer barna skal få med seg videre i livet. Feltet boka skisserer, handler om å profesjonsrette pedagogisk bruk av digitale medier i barnehagesektoren, samt å utdype hvorfor digital kompetanse også har sin plass i denne profesjonen.

Dette er en fagbok om hvordan og hvorfor digital kompetanse bør få mer plass i barnehagen, og hvordan dette kan gjøres både med og uten teknologi. En bred oversikt over teoretiske perspektiver og nyere forskning på småbarns digitale lek, utforskning og læring presenteres her på en praksisorientert og tverrfaglig måte.

Barbro Hardersen er utdannet førskolelærer og medieviter. Hun har arbeidet i flere år som rådgiver for barn og unges mediebruk i Medietilsynet. Som prosjektleder for Senter for IKT i utdanningens barnehageprosjekt hadde hun hovedansvaret for å utvikle og  gjennomføre senterets strategi for satsing på, og utvikling av god bruk av IKT i norske barnehager og barnehagelærerutdanning. Som engasjert skribent og foredragsholder bidrar hun til innovativ og praksisrettet bruk av alle typer medier på en inkluderende og inspirerende måte.

(Teksten er hentet fra Cappelen Damms nettside da jeg ikke har hatt mulighet til å lese boken selv enda).

 

Bøker om bruk av medier i barnehagen

23. oktober 2015

barnehagdidaktikkI antologien Barnehagedidaktikk. En dynamisk og flerfaglig tilnærming på Fagbokforlaget 2014, er det flere artikler som tar opp digitale verktøy/medier. Artiklene har ulike fokus, men alle berører barnehagelærerens ansvar for å drive barnehagearbeidet framover, og med tanke på å gjøre digitale verktøy/medier til et naturlig og selvsagt innslag i barnehagelivet.

Tove Lafton er opptatt av etiske problemstillinger knyttet til bruk av nettbrett i barnehagen, mens Mona Nicolaysen ser nærmere på dokumentasjon og fotoenes muligheter som impuls for refleksjon. Å skape et godt språkmiljø i barnehagen, er tema for Margareth Sandviks artikkel. Agneta Ljung-Djärfs tar for seg ulike aspekter ved bruk av digital teknologi barnehagen. Sentrale begrep hos Ingvild Olsen Olaussen og Mari-Ann Letnes er multimodal didaktikk, dannelse, refleksjon og helhetsperspektiv. De er opptatt av en didaktikk som legger vekt på innhold som fremmer dannelse.

Alle forfatterne er opptatt betydningen av faglig innsikt hos barnehagelæreren. Barnehagelærerens nærvær, engasjement, refleksjoner og bevisste valg er grunnlag for å utvikle arbeidet og for å bidra i diskusjoner om hva innholdet i fremtidens barnehage kan bli.

 

se min fortelling

Digitale verktøy har plass i mange barnehager, men det er behov for mer kompetanse i bruken av dem. Boken Se min fortelling. Digital historiefortelling i barnehagen Cappelen Damm 2015, er et bidrag til å øke bevisstheten om digital historieforteling som metode og til dokumentasjon. Boken baserer seg på et prosjekt med barnehageansatte og –studenter om digitale historiefortelling. Mange er kjent med praksisfortellinger som kilde til innsikt og forståelse, og til å åpne for refleksjon i personalgruppen. Den digitale historiefortelling går et skritt videre og knytter fortellingen til bilder. Det er imidlertid ikke likegyldig hvordan det foregår, og det er dette Haug og Jamissen tar for seg. De ser blant annet på elementer i prosessen, på kriterier for både arbeidsprosessen og sluttproduktet, og om betydningen av taus kunnskap. Lederens rolle for å utvikle barnehagen til en lærende organisasjon blir også omtalt. Og hvordan barnehagen skal forholde seg ti både etiske og juridiske forhold som kan barnehagen kan stå overfor.

 

bl_striperI Hvorfor har vi blå striper på armen? på Info Vest Forlag 2015, tar Marianne Undheim opp temaperioder og prosjektarbeid. Hun baserer seg på egne erfaringer i Kleppe friluftsbarnehage. Der har digitale verktøy en naturlig plass og bruk av verktøyene går som en råd tråd gjennom boka. Undheim tar for seg teori, presenterer ekempler på tema- og prosjektarbeid og kommer med mange tips og ideer til bruk av digitale verkøty i kreativ og skapende sammenheng.

 

Barns liv og lek med medier

3. september 2015

stinelivBoken Barns liv og lek med medier av Stine Liv Johansens er kommet i norsk utgave. Jeg anmeldte den danske utgaven her på bloggen i november i fjor, og publiserer anmeldelsen på nytt:

«Ødelegger mediene barndommen eller er det andre mulige forklaringer på at barndommen ikke ligner på barndommen slik den var i de «gode, gamle dager»? I boka «Børns liv og leg med medier» (Dafolo forlag, Danmark) ser Stine Liv Johansen nærmer på hvordan barna praktisere livet og leken hjemme og i barnehagen, og hva mediene betyr i den sammenhengen. Uansett om vi synes medienes påvirkning er en god eller dårlig ting, kan vi ikke forstå barndommen slik den leves i dag uten å forholde oss til den innflytelse mediene har på barna, og på samfunnet.

Johansen belyser de aller yngste barnas møte med medier hjemme, og de erfaringene barna bringer med seg til barnehagen. Hun tar for seg hvordan teknologien bidrar til å skape nye og interessante muligheter, og utfordringer, i det pedagogiske arbeidet. Som i Norge er det mange danske barnehageansatte som synes det er vanskelig å følge med i den digitale utviklingen. Den digitale praksisen springer ofte ut fra personlig interesse, og den interessen barna viser, og få barnehager har en strategi for bruken av de digitale mediene. Ildsjelene får ikke alltid støtte fra lederne sine, og den kompetansen de utvikler blir i liten grad delt med andre. Kort sagt, det er mange paralleller mellom det som skjer i danske og norske barnehager.

Uansett, det er helt nødvendig at voksne interesserer seg for barnas liv og lek med mediene, selv om voksne synes dette er noe fremmed. Barnehageledere på ulike nivå må tørre å ta tydelige grep, og bidra til å finne ut hvordan de nye verktøyene kan skape nye muligheter og gi nye perspektiver i arbeidet med barna. Dette vil igjen krever at det blir satses på å øke barnehagelærerstudentenes digitale kompetanse, og at det satses på etter- og videreutdanning i digitale medier og pedagogikk for dem som jobber i barnehagene.

Johansen viser hvordan de mobile mediene som nettbrettet er en viktig del av barnas vennskapskultur, og til nyere forskning som spør om vi må utvikle et nytt begrepsapparat for å bli i stand til å forstå hvordan mediene griper inn i livene våre. Ikke minst er hun opptatt av hvilken betydning barna selv tillegger mediene. Det er et perspektiv som er underkommunisert i annen litteratur, og i forskningen. Børns liv og leg med medier bør leses, og diskuteres i barnehagene. Den bør berøre vårt syn og våre holdninger til bruken av de nye mediene.

Stine Liv Johansen er ph.d. i medievitenskap/universitetslektor ved Aarhus universitet, og har i mange år vært opptatt av barna bruk av medier.

Forordet i boken er skrevet av Henriette Jæger, høgskolelektor ved Institutt for barnehagelærere, Høgskolen i Oslo og Akershus.

Med digitale verktøy ute

17. mars 2015

kreativuteI boka Kreativ ute. Barnehagepedagogikk med uterommet som læringsarena  har Paal Christian Bjønnes skrevet kapittelet «Med digitale verktøy ute». Der presenterer han praktiske eksempler på hvordan man kan systematisere og digital dokumemtasjon fra ulike aktiviteter ute. Han er opptatt av at opplevelsene barna har ute blir tatt vare på og bearbeides videre. Han peker på at det er behov for mer digital komptanse hos personalet slik at det bidrar til at de ser nye muligheter i bruk av digitale verktøy i ulike aktiviteter. Og at de digitale verktøyenes binger nye muligheter for mangfoldig dokumentering av hva som foregår i barnehagen.

Bjønnes omtaler hvordan man kan bruke GPS, metalldetektor, ta bilder, lage animasjonsfilm, studere livet i fuglekassa og bruke et lite fjernstyrt helikopter. Noe av dette er kjente aktiviteter for mange, men andre ville finne gode ideer her.

Barnets digitale læringsrom

26. januar 2015

Barnets_digitale_læringsrum_til_forsiden_af_hjI boken Barnets digitale læringsrum (Dafolof forlag, Danmark) beskriver Lars Friis Laursen og Jesper Petersen er rekke pedagogiske aktiviteter som de mener bidrar til å sikre et godt grunnlag for arbeidet med IKT i barnehagene. Med utgangspunkt i de pedagogiske læreplanene for barnehagene i Danmark omtaler forfatterne aktiviter som er aktuelle for norske barnehager også. som natur og natufenomener, språk, kulturelle uttrykksformer og verdier, personlighetsutvikling, kropp og bevegelse og sosial kompetanse. Boken kan inspirere dem som står på startstreken og dem som allerede er i gang med digitale aktiviter.

Forfatterne understreker selv at boken ikke baserer seg på forskning, men at utgangspunktet for boken er forfatternes egne erfaringer med pedagogisk arbeid og IKT.

Boken kan inspirere  inspirasjon for alle som er i gang, eller som står på startstreken til å blogge eller starte med digitale aktiviteter.

Har mediene ødelagt barndommen?

27. november 2014

børnslivoglegmedmedier forsidebillede

Eller er det andre mulige forklaringer på at barndommen ikke ligner på barndommen slik den var i de «gode, gamle dager»? I boka Børns liv og leg med medier (Dafolo forlag, Danmark) ser Stine Liv Johansen nærmer på hvordan barna praktisere livet og leken hjemme og i barnehagen, og hva mediene betyr i den sammenhengen. Uansett om vi synes medienes påvirkning er en god eller dårlig ting, kan vi ikke forstå barndommen slik den leves i dag uten å forholde oss til den innflytelse mediene har på barna, og på samfunnet.

Johansen belyser de aller yngste barnas møte med medier hjemme, og de erfaringene barna bringer med seg til barnehagen. Hun tar for seg hvordan teknologien bidrar til å skape nye og interessante muligheter, og utfordringer, i det pedagogiske arbeidet. Som i Norge er det mange danske barnehageansatte som synes det er vanskelig å følge med i den digitale utviklingen. Den digitale praksisen springer ofte ut fra personlig interesse, og den interessen barna viser, og få barnehager har en strategi for bruken av de digitale mediene. Ildsjelene får ikke alltid støtte fra lederne sine, og den kompetansen de utvikler blir i liten grad delt med andre. Kort sagt, det er mange paralleller mellom det som skjer i danske og norske barnehager.

Uansett, det er helt nødvendig at voksne interesserer seg for barnas liv og lek med mediene, selv om voksne synes dette er noe fremmed. Barnehageledere på ulike nivå må tørre å ta tydelige grep, og bidra til å finne ut hvordan de nye verktøyene kan skape nye muligheter og gi nye perspektiver i arbeidet med barna. Dette vil igjen krever at det blir satses på å øke barnehagelærerstudentenes digitale kompetanse, og at det satses på etter- og videreutdanning i digitale medier og pedagogikk for dem som jobber i barnehagene.

Johansen viser hvordan de mobile mediene som nettbrettet er en viktig del av barnas vennskapskultur, og til nyere forskning som spør om vi må utvikle et nytt begrepsapparat for å bli i stand til å forstå hvordan mediene griper inn i livene våre. Ikke minst er hun opptatt av hvilken betydning barna selv tillegger mediene. Det er et perspektiv som er underkommunisert i annen litteratur, og i forskningen. Børns liv og leg med medier bør leses, og diskuteres i barnehagene. Den bør berøre vårt syn og våre holdninger til bruken av de nye mediene.

Stine Liv Johansen er ph.d. i medievitenskap/universitetslektor ved Aarhus universitet, og har i mange år vært opptatt av barna bruk av medier.

Stine Liv kommer forresten på Barnehagekonferansen i Bergen i 2015. Der skal hun snakke om Plads til leg – med digitale medier. Om medier og leg i børnehaven.

To hefter om blogging og kreativ bruk av digitale verktøy

16. januar 2014

darre-blogg

Cathrine Darre jobber i Myrertoppen barnehage, og foreleser om sine digitale erfaringer. Nå har hun skrevet Blogg som digitalt verktøy og Kreativ bruk av digitale verktøy. Det er praktikeren som skriver om sine erfaringer, og Darre er raus med å dele.

I Blogg som digitalt verktøy forteller hun hvordan en barnehageblogg kan brukes til å dokumentere barnehagens praksis og fungere som etdigitaltarkivskap. Heftet gir tips om ting det er nødvendig å diskutere før barnehagen starter å blogge, og hvordan det kan være lurt å organisere innholdet på bloggen. Det tar for seg viktige etiske hensyn som hva du må tenke gjennom før du publiserer bilder på nettet, det tar opp personvern og viser eksempler på hvordan man kan formidle hverdagshistorier.   Og det gir mange eksempler på hva Darre har blogget om, og hvordan.

darre_kreativ

Kreativ bruk av digitale verktøy viser Darre hvordan digitale aktiviteter kan settes inn i en pedagogisk sammenheng, og skriver om danning, utforskning, lek og læring. Hun knytter digitale aktiviteter til alle de sju fagområdene i rammeplanen. Boka omtaler sammenhenger mellom moderne og mer tradisjonelle verktøy, og omtaler nettbrett og app-er.

Erfaringene til Darre kan danne utgangspunkt for diskusjoner i personalegrupper. Det finnes ikke én riktig løsning på digitalt arbeid, men heftene  bør være til inspirasjon  for alle som er i gang eller står på startstreken til å blogge eller starte med digitale aktiviteter.

Heftene mangler teoretisk tilknytning. Det må leseren finne i annen litteratur, for eksempel Jæger og Torgersen (2012) og  litteratur som finne her. Jeg savner dessuten  oversikt over referansene som finnes rundt i heftene.


%d bloggere liker dette: